Att angöra en brygga

Funderar du på att skaffa dig en brygga i sommar? Här är reglerna du behöver ha koll på.


Hallå där Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket. Finns det några särskilda byggregler för den som vill bygga en brygga för enskilt bruk?

– En brygga är en form utav anläggning som räknas som ett byggnadsverk enligt Plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att en brygga ska uppfylla de generella krav som ställs på byggnadsverk enligt PBL. Dessa generella krav har sedan preciserats genom Plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR) samt Boverkets konstruktionsregler (EKS). Det finns dock inte några specialregler för bryggor idessa regler. BBR gäller också i stort sett bara för byggnader, förutom avsnitt 8:9 som behandlar skydd mot olyckor på tomter. EKS gäller däremot för byggnadsverk generellt, men reglerna i EKS är avsedda att träffa byggnadsverk som har en viss omfattning. Det innebär att enkla bryggor för privat i bruk i de flesta fall inte träffas av reglerna i EKS. Sammanfattningsvis kan man därför säga att det inte finns några specialregler för enkla bryggor för privat bruk i PBL-lagstiftningen. Det ska också ganska mycket till för att en enkel brygga ska anses strida mot de generella reglerna som gäller för byggnadsverk.

– Om platsen där bryggan är tänkt att uppföras ligger inom detaljplanelagt område så kan det dock finnas särskilda regler för byggnadsverk eller bryggor. Kontakta därför den kommun där bryggan är tänkt att uppföras och kolla vad gällande detaljplan anger.

Behöver jag bygglov eller annat godkännande?

– Du behöver generellt sett inte söka ett bygglov eller göra en anmälan för att bygga en enskild brygga för privat bruk. En brygga av en större omfattning som ska användas för att förankra flera småbåtar kan dock vara lovpliktig som en småbåtshamn. Detsamma kan även gälla om en större brygga skulle anläggas för att skapa ett friluftsbad. Kontakta den kommun som bryggan ska uppföras i för att kontrollera om den är lovpliktig eller inte.

Se följande text för generell information om lovplikten för:

Småbåtshamnar

Friluftsbad

Är det något annat man behöver ta hänsyn till eller kontrollera? 

–  Förutom det som angetts om PBL enligt ovan så finns det regler enligt Miljöbalken (MB) som är aktuella för bryggor. Exempelvis kan det krävas en dispens från strandskyddet enligt MB, om det finns ett sådant skydd där bryggan är tänkt att uppföras. För mer information om strandskydd, se svaret på nästa fråga.

– Det kan också krävas en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Se följande information från Havs- och vattenmyndigheten som är vägledande myndighet inom detta område.

– Det är också viktigt att kontrollera vem som äger marken och att man har tillstånd från fastighetsägaren för att få uppföra bryggan. När man själv inte äger marken kan det i vissa fall även vara aktuellt att ansöka om servitut. Detta gör man då hos Lantmäteriet. Se här för mer information.

Läs mer: Att teckna servitut

Vad innebär strandskyddet?

– Det har som syfte att dels långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och dels bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom ett strandskyddat område får man inte bygga en brygga utan att först ansöka om dispens. Dispens kan man få om man har särskilda skäl. Regler om och dispens från strandskyddet regleras i MB och handläggs av den kommun eller länsstyrelse där strandskyddet gäller. Kontakta därför den kommun eller länsstyrelse som har hand om strandskyddet för aktuellt område. Det är även bra att läsa följande information som tagits fram om strandskydd från bland annat Boverket och Naturvårdsverket.

Kan jag nyttja rot-avdraget?

– Rot-avdrag hanteras inte av Boverket utan i stället av Skatteverket. Kontakta därför Skatteverket för att få svar på denna fråga. Du kan även läsa följande information.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar