Vi flyttar – och tar huset med oss

Intresset för att flytta på hus är stort och åkerierna får ofta förfrågningar från privatpersoner som vill placera hus i bättre lägen. Husflytt är en ganska komplicerad och dyr historia; tjänar på det gör man egentligen bara om man har fått huset i gåva eller om det är rivningshotat. Trots detta är flyttningar av hus inte så ovanliga som man kan tro.


Ofta är gamla hus fullt möjliga att flytta på. Förr byggdes många hus med en framtida flytt i åtanke, till exempel vid arv eller jordskifte. Foto Österbergs Entreprenad.

För många husägare kan en husflytt medföra ett betydligt bättre nyttjande av ett hus, till exempel av en ärvd, men alltför avlägset belägen sommarstuga, för andra kan tanken om rätt slags hus på ett perfekt läge uppfyllas. Andra vill helt enkelt maka på huset några meter på den egna tomten. Kan man förbarma sig över en rivningshotad gammal byggnad kan också en husflytt till en billig tomt förverkliga drömmen om att faktiskt bli husägare.

Många hus, men inte alla, kan flyttas

En flytt är inte den andra lik och långt ifrån alla hus går att flytta på. Innan man bestämmer sig för att flytta ett hus finns en lång rad frågor som måste besvaras. Husets konstruktion och ålder är ofta avgörande för om en flytt överhuvudtaget går att få till stånd. Åkerier och andra företag som hanterar lyft och transport av tungt gods kan hjälpa till att göra en bedömning av varje enskilt fall. Philip Johansson på Loffes Trailer i Solna får förfrågningar om husflyttningar i stort sett varje vecka. Han säger:

– Många projekt faller på att huset tekniskt sett inte är möjligt att flytta på eller att det blir för dyrt. Trots det kör vi nya och gamla hus över hela landet nästan varje dag. Det kan ju finnas andra värden i ett hus som gör att man tycker att det är värt besväret.

Ofta är gamla hus fullt möjliga att flytta på. Förr byggdes många hus med en framtida flytt i åtanke, till exempel vid arv eller jordskifte. Timmerhus är i stort sett konstruerade som en byggsats, med dörrar och fönster endast fastkilade i sina öppningar, och demonteras vid en eventuell flytt. Man bör dock vara medveten om att man idag i princip inte flyttar på hus med kulturhistoriska värden. Att flytta ett gammalt hus från sin ursprungliga plats bidrar till utarmning av den lokala bygdens kulturarv. Ett gammalt hus bör därför bara flyttas om det till exempel är rivningshotat eller en ny väg ska dras. Mer information om detta kan man få från Byggnadsnämnden eller en byggnadsantikvarie på något av landets länsmuseer.

Hus byggda med till exempel plankstomme går också att flytta på, men kräver en annan teknik och planering. Många hus demonteras inte alls, utan flyttas hela. Enligt Philip Johansson strävar man efter att flytta ett hus så helt som möjligt, då detta blir mest ekonomiskt och husets ursprungsskick blir bättre bevarat.

Transporten kräver ofta särskilt tillstånd. Bredd, höjd och tyngden på huset avgör på vilket sätt huset kan transporteras. Många hinder finns på vägarna, såsom broar, viadukter och högspänningsledningar. Foto Österbergs Entreprenad.

Rivningslov, bygglov och transporttillstånd

För att flytta på hus, gammalt eller nytt, krävs rivningstillstånd och för att placera ett hus på ny mark krävs bygglov. Båda dessa tillstånd söks hos Byggnadsnämnden i kommunen.

Även transporten kräver ofta särskilt tillstånd. Speciella villkor – såsom märkning av lasten – måste uppfyllas. Husets bredd och höjd utgör en begränsning i husflyttningsprojekt. Om huset är bredare än 3,10 meter och ska fraktas på allmän väg krävs dispens från kommunen eller – vid längre transporter – Vägverkets regionkontor. Tillståndet för godset, som måste vara ”odelbart”, söks i de flesta fall av transportören. Är godset bredare än 4,5 meter krävs poliseskort.

Även tyngden har betydelse för om tillstånd utfärdas. Transportören är också skyldig att utvärdera framkomligheten på vägen. Många hinder finns på vägarna, såsom broar, viadukter och högspänningsledningar. Av detta praktiska skäl kan godsets totala höjd inte överstiga 4,5 meter.

De nödvändiga förberedelserna

Innan själva huset anländer måste den nya tomten förberedas; eventuella elkablar i marken måste lokaliseras och flyttas på innan grävningen påbörjas, en ny grund ska beredas, el, telefon, vatten- och avlopp ska anslutas. Innan huset fraktas iväg från den ursprungliga platsen bör man dessutom göra upp med markägaren om eventuell städning och i vilket skick marken ska lämnas.

När så beredningen av marken är klar, alla tillstånd inhämtade och vägen rekognoserats, måste också själva flytten förberedas minutiöst. Oavsett om huset ska demonteras eller ”bara” lyftas upp på en trailer, måste detta planeras väl av kunniga konsulter.

Att flytta ett helt hus

Framkomligheten på vägarna utgör ofta största hindret för att flytta ett helt hus. För längre sträckor är det därför vanligare att man demonterar hus som ska flyttas och projektet blir då ett byggnadsarbetarprojekt snarare än ett flyttprojekt. I vissa fall kan man dela upp hus på höjden och fraktar så en våning i taget. Av samma praktiska skäl plockas även yttre trappor och verandor bort tillfälligt. Däremot brukar fönster och dörrar kunna sitta kvar i huset om de är ordentligt stängda och låsta.

Karl-Erik Markusson på BinSell har varit delaktig i många lyft- och transportprojekt och menar att hus som är byggda med lösa block blir ekonomiskt oförsvarbara att flytta:

– Lösvirkesbyggda hus som är byggda på plats kan däremot flyttas. Man knackar först hål i torpargrunden eller källaren och för sedan in balkar under huset. Balkarna binds samman av längsgående balkar och huset kan lyftas med en kran. Om konstruktionen inte klarar detta, får man lyfta huset med hjälp av domkrafter.

Husägaren ska förbereda den nya grunden med utsparningar för balkarna som muras igen efter det att balkarna avlägsnats. Det är viktigt att huset sänks så plant som möjligt och flyttfirman måste bland annat därför studera konstruktionsritningarna noggrant på förhand.

Ett hus kan vara tyngre i ena ändan, där till exempel köket eller badrummet är placerat, vilket man måste ta hänsyn till vid lyft och sänkning. 

Att demontera ett gammalt hus för flytt

Husets konstruktion avgör alltså hur själva flyttproceduren ska gå till. Vissa äldre hus flyttas bäst genom demontering, vilket kräver noggrann planering, erfarenhet och kunskap hos byggledare och hantverkare. Det kan vara svårt att veta hur man ska få tag på rätt slags hantverkare. Man kan vända sig till länsmuseernas kunniga byggnadsantikvarier som vet mycket om den egna bygdens hus och kan ha goda kontakter med hantverkare och flyttfirmor. Man kan också få hjälp från länsstyrelserna.

En expert inom detta område är Göran Gudmundsson, byggnadsantikvarie, författare och en av initiativtagarna till Centrum för byggnadsvård i Gysinge. Han säger:

– Det finns en hel del hantverkare som är duktiga på att demontera och återuppbygga gamla hus idag och de bör alltid rådfrågas i förväg. Bäst är att ta referenser på de hantverkare som ska ansvara för arbetet. De personer som demonterar huset bör också vara desamma som bygger upp det på plats igen. 

Vissa saker kan man dock göra själv för att spara in på kostnaderna, som att städa, skotta undan sågspån från trossbottnar och hjälpa hantverkarna med att plocka fram eller bort material.

– Dokumentation kan man mycket väl bidra med själv. Hantverkarna mäter och märker allt material, men bilder är ett mycket bra stöd för minnet vid återuppbyggnaden. Fotograferingen bör göras så systematiskt som möjligt och omfatta detaljer av alla väggar, hörn, tak och golv av både interiör och exteriör, säger Göran Gudmundsson.

Flytt av ett 1600-talshus till Ahlby Säteri i Sundbyberg. Bilderna är från resningen av huset och restaurering av taket. Foto Wibberbo Skog & Byggnadsvård  De personer som demonterar huset bör också vara desamma som bygger upp det på plats igen.

Mätning och märkning viktigt

Huset ska också mätas upp för att få ett korrekt mått för den nya grunden och inte minst för att alla delar, såsom lister och socklar ska stämma vid återuppbyggnaden. Gamla hus är sällan rätvinkliga och det är viktigt att hitta avvikande vinklar i förväg. Båda husets långsidor respektive kortsidor, samt husets diagonalmått mäts därför, liksom avståndet mellan golv och tak i varje hörn och i varje rum. Det är också viktigt att man gör en noggrann ritning av husets alla rum och dess detaljer. En ordentlig inventering av eventuella skador eller saknade delar måste också genomföras före flytten.

Detaljerna i varje gammal huskonstruktion är unika och en demontering innebär alltid en risk att vissa värden går förlorade. För gamla hus som demonteras före flytt är märkningen av alla husets delar högst väsentlig. Eventuella skorstensstockar och kakelugnar monteras ned först, vilket i sig inte är ett svårt arbete, men kräver att man märker varje del så att återuppbyggnaden blir enkel och korrekt. Detsamma gäller för foder, lister och socklar.

Kostnad och försäkring

Att ge en rättvis prisbild är svårt eftersom varje husflytt är unik. Husets ålder, befintliga läge, material och konstruktion har stor betydelse för kostnaden. Hyra av mobilkran, trailer och timersättning för lyft- och transportpersonal och eventuella byggnadsarbetare ska betalas och ibland även snickare.

Jan Österberg på Österbergs Entreprenad som flyttar ett antal hela hus om året, ger dock ett prisexempel på ca 300 000 kronor plus moms för en genomsnittlig husflytt. Avståndet mellan det gamla och nya läget behöver däremot inte ha någon större betydelse på prisets storlek; bara att flytta på ett hus några meter på den egna tomten kan kosta så mycket som 200 000 kronor plus moms enligt Jan Österberg. Därtill kommer kostnader för förberedelse av marken, dragningar av vatten, avlopp, telefon och el.

Försäkring brukar transportföretaget stå för, men det är naturligtvis viktigt att man på förhand klarlägger vems ansvar det är om något går sönder eller försvinner på vägen. I flyttfirmans allmänna villkor friskriver sig denna ofta från eventuella skador, då det på förhand kan vara svårt att få en fullständig bild av husets konstruktion. Att flytta på ett hus innebär alltid en risk, en risk som husägaren själv måste stå och ansvara för.

Lästips:

Flyttning av gamla hus, av Göran Gudmundsson, utgiven av Byggförlaget.

För mer information:

För rivningslov och bygglov: Byggnadsnämnden i respektive kommun.

För transporttillstånd: för frakt inom en kommun vänder man sig till kommunen, för längre sträckor vänder man sig till ett av Vägverkets sju regionkontor.

För frågor om flyttning av gamla hus: Byggnadsantikvarier på Sveriges länsmuseer: www.kultur.nu/Museer/Museer/Lansmuseer/index.asp eller kommunens Byggnadsnämnd.

För information och rådgivning om restauration och bevarande av gamla hus: Skansens Byggnadsvård 08-442 81 00, www.byggnadsvard.skansen.se eller Centrum för byggnadsvård i Gysinge 0291-211 00, www.gysinge.nu

Några företag som flyttar på hus:

BinSell, Stockholm 08-722 85 00 www.binsell.se

Loffes trailer, Solna, 08-734 96 00

Österbergs Entreprenad, Nygård i Västra Götaland, 0707- 42 91 45 www.husflytt.nu Industriflyttningar i Norden, Tranås 0140-566 50, www.industriflyttningar.se

Fråga även efter flyttfirmor på länsstyrelsen eller länsmuseet.

Flytt, renovering och restaurering av äldre byggnader:

Wibberbo Skog & Byggnadsvård, 0225-711621, 070-2365096, e-post: karo@mbox303.swipnet.se

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar