Rösta rätt i höst!

Villaägarna är en stor och viktig grupp för de politiska partierna nu när det snart är val. Vi har frågat riksdagspartierna vad de tycker i några frågor som är intressanta för villaägare. Svaren skiftar naturligt med partifärgen.

rösta


Göran Persson

Maria Wetterstrand
Lars Ohly

Alliansen

Maud Olofsson

Lars Lejonborg
Göran Hägglund

Fredrik Reinfeldt

1. Fastighetsskatt

Hur ser ni på fastighetsskatten för villaägare?
Hur vill ni att den ska se ut i framtiden?

Vänsterpartiet

Kombinationen fastighets- och förmögenhetsskatt kan ge en orimlig skattebörda för låginkomsttagare som har ett avbetalat hus med högt taxeringsvärde. Därför har Vänsterpartiet varit pådrivande för att utvidga begränsningsregeln på så sätt som nu görs. Vi kommer också att följa utvecklingen för att vid behov initiera ytterligare justeringar. På sikt bör uttaget av fastighetsskatt bygga på ett alternativ med bättre fördelningspolitisk inriktning. Vi vill ha en neutral och rättvis fastighetsskatt för de olika boendeformerna. Beskattningen bör ske utifrån upplåtelseform och inte som idag utifrån hustyp. På sikt vill vi helt avskaffa fastighetsskatten på hyresfastigheter.

Socialdemokraterna

Skatter finansierar vår gemensamma välfärd och det är viktigt att den har trovärdighet och folkligt stöd. Vi vill se över fastighetsskatten och ett sätt att gå kan vara via ytterligare förändringar i begränsningsregeln. Vi vill tillsätta en utredning som ser över hela skattesystemet.

Miljöpartiet

På kort sikt är det viktigast att med begränsningsregler se till att skatten blir möjlig att bära för alla. Nästa steg är att se till att investeringar som görs för att värna miljön, exempelvis energieffektiviseringar, inte leder till högre fastighetsskatt. På lång sikt finns ett kongressbeslut på att fastighetskatten ska tas bort. Det är boendets miljöpåverkan, inte själva boendet, som ska stå allt mer i fokus för beskattningen.  

Borgerlig överenskommelse om fastighetsskatten

En Alliansregering kommer att sänka fastighetsskatten 2007 och förbereda ett beslut om ett fullständigt avskaffande på längre sikt. Det kom de fyra borgeliga partierna överens om i Almedalen den 4 juli. I ett första steg föreslår Alliansen att man fryser taxeringsvärdena, så att skattehöjningen för 2007 stoppas. Ett kraftfullare tak i beskattningen införs för att kapa topparna i de områden där taxeringsvärdena ökat mest de senaste åren. Detta sker genom att skatten på markvärdet begränsas till max 5 000 kronor. Huvudinriktningen är att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en låg kommunal avgift. Omedelbart efter ett eventuellt regeringsskifte ska en statlig utredning tillsättas som ska ta fram underlag för en avveckling av den statliga fastighetsskatten. Utredningen ska bland annat visa hur en kommunal fastighetsrelaterad avgift, som är frikopplad från fastigheternas marknadsvärden, kan utformas. 
Läs mer om överenskommelsen här 

2. Energi

Vilken energiform anser ni är viktigast idag?
Vilken energiform vill ni minska användandet av?

Vänsterpartiet

Miljövänliga och förnybara energislag. Som miljöanpassad grön el räknas el från vind- och vågkraft, solenergi, geotermisk energi, småskalig vattenkraft och biobränslen.

Socialdemokraterna

Vi tror på ökad användning av förnybara energikällor (biobränslen, vind- och vattenkraft samt sol-, våg- och geotermisk energi). Vi vill öka lönsamheten att producera el från förnybara energikällor och har infört handel av elcertifikat. Vi vill fasa ut kärnkraften och ser en successiv och balanserad avveckling av kärnkraften i takt med att alternativa energislag kommer fram. Oljeberoendet måste upphöra. Vi vill inte bygga ut de orörda älvarna.

Miljöpartiet

Villor värms ju mest med el, olja, bergvärme, fjärrvärme och pellets. Miljömässigt bäst av dessa är de två sista. Vi vill minska användningen av fossila bränslen (kol, olja, naturgas och torv) och kärnkraft. Vi vill också verka för en effektivare användning av el och värme, bland annat genom en utfasning av elvärmen (som ju redan pågår). Vi vill minska energianvändningen överhuvudtaget genom skärpning av byggnormer, miljökrav för ROT-bidrag och bidrag till energieffektiva fönster.

Kristdemokraterna

Just nu är kärnkraften och vattenkraften våra största energikällor. Vi verkar för att energiproduktionen i växande utsträckning ska utgöras av förnybara energikällor. För att på kort sikt minska elberoendet föreslår vi att villaägare ska få ett investeringsstöd när man byter bort direktverkande el för uppvärmning mot exempelvis bergvärme. 

Centerpartiet

Det viktigaste är att energin är hållbar. Både ekonomiskt så att du som husägare inte drabbas av högre priser, men också miljömässigt hållbar. Vi vill se ökade inslag av sol- och vindkraft, liksom biobränslen. Vi vill skynda på omställningen från fossilbränslen och uppmuntra villaägare ekonomiskt som byter bort direktverkande el- eller oljepannor.  

Folkpartiet

De viktigaste energiformerna i Sverige är vattenkraften och kärnkraften. Vi motsatte oss stängningen av Barsebäck och anser att det bör vara tillåtet att bygga nya kärnkraftverk i Sverige. Vi vill minska användningen av fossila bränslen (kol, olja, naturgas).

Moderaterna

Sverige behöver energi. Vårt lands geografiska läge, vår livsstil och våra jobb gör att vi behöver bra och säker energi. Samtidigt behöver vi fortsätta minska oljeberoendet och övrig användning av fossila bränslen. Då behövs både alternativa energislag och ett fortsatt användande av kärnkraften.

3. Anlita hjälp

Hur ser ni på att vissa anlitar svart hantverks- och hushållshjälp?
Hur vill ni arbeta för att främja vit hantverks- och hushållshjälp?

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är emot att staten ska subventionera städning i hemmet hos fullt friska personer. Att subventionera de redan välbeställda med pigor är inget effektivt sätt att komma åt vare sig arbetslösheten eller svarta jobb. Det finns ingenting som säger att svarta jobb blir vita bara för att de subventioneras med skattepengar. Att anställa svart kommer fortfarande att vara billigare. Påståendet att skattesubventioner på hushållsnära tjänster skapar massor av nya jobb stämmer inte. En nyligen genomförd utvärdering i Finland av reformen har visat att den är ett fiasko. Av köparna sa hälften att de skulle ha köpt tjänsterna även utan avdrag. Och reformen har kostat den finländska staten 830 miljoner kronor. För samma summa hade man kunnat anställa cirka 3 000 vårdbiträden i stället. Vi behöver fler anställda inom vård och omsorg i Sverige. Istället för att skapa en ny sektor av dokumenterat illa betalda och osäkra jobb bör vi satsa skattepengarna på att skapa riktiga jobb där de verkligen behövs.

Socialdemokraterna

Skatten är ett sätt att finansiera välfärden och den ska räcka till mycket. Vi bidrar alla tillsammans till samhället genom skatter, var och en efter förmåga till var och en efter behov. Detta är solidariskt och viktigt. Svart arbetskraft bidrar inte till detta. Skatteavdrag för hushållsnära tjänster är en dyr reform som vi tror ger få jobb. En förenklad skattedeklaration för privata tjänster har införts och bra information finns att få.

Miljöpartiet

Det är mycket problematiskt för de tjänsteföretag som gör saker på rätt sätt och det undergräver både skatte- och samhällsmoral. De som tvingas ta svarta arbeten blir också utsatta genom att de går miste om viktiga förmåner inom sjukförsäkringen, a-kassa och pensionssystemet samt står utanför arbetsskydd med mera. Vi vill sänka skatten på arbete, eventuellt riktat mot tjänstesektorn, men knappast mot specifika branscher.

Kristdemokraterna

Vi beklagar att en del väljer att anlita svartarbetare. Det är framförallt de som utför arbetet som riskerar att råka illa ut vid arbetslöshet, graviditet eller sjukdom eftersom man saknar försäkringsgrundande inkomst. Vi föreslår att en skattereduktion införs för hushållstjänster som halverar priset för konsumenten samt att arbetsgivaravgifterna (utom pensionsavgifterna) slopas för en rad tjänstesektorer.

Centerpartiet

Det är idag för dyrt att köpa tjänster i hemmet. Att svart hantverks- och hushållshjälp anlitas är illa, då det utsätter arbetstagarna för ogynnsamma förhållanden vad det gäller pension och försäkringar, med mera. Centerpartiet vill tillsammans med Allians för Sverige införa skatteavdrag för hushållsnära tjänster, då får fler råd att anlita ”vit” hjälp.

Folkpartiet

Vi tycker det är fel att anställa svart och på så sätt undvika att betala skatt. För att fler ska anlita vita hushållstjänster måste det bli billigare. Folkpartiet vill införa en skatterabatt med halva inköpskostnaden för inköp upp till 100 000 kronor om året.

Moderaterna

Detta är en viktig fråga för många äldre och småbarnsfamiljer som har problem att få livet att gå ihop. Dagens skattesystem har gjort att de allra flesta inte har råd att köpa hantverks- eller hushållshjälp. Vi tror att tjänstesektorn är en viktig framtidsbransch, och vi tycker att det är viktigt att de som i dag arbetar svart kommer in i våra trygghetssystem. Därför vill vi införa en skattereduktion på maximalt 50 000 kronor på utgifter för hushållstjänster. Samtidigt sänker vi också arbetsgivaravgifterna för den här typen av tjänstejobb, vilket gör det ännu billigare att köpa hjälp.

4. El

Hur vill ni att elmarknaden ska se ut i framtiden?
Vad tycker ni om elpriserna idag?

Vänsterpartiet

Vi vill att konkurrensen skall öka och att genomskinligheten i marknaden skall bli bättre  det vill säga att det skall vara lättare för konsumenten att förstå såväl elräkning som marknad.  

Socialdemokraterna

Energipolitiken ska skapa förutsättningar för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning. På lång sikt är målet att samhället ska få all energi från förnybara energikällor. En rättvis prissättning kräver en bättre konkurrens på marknaden och kundernas ställning måste stärkas. Varken hushåll eller företag ska behöva betala omotiverat höga elpriser. Samtidigt införs ett stöd till konvertering från direktverkande el som innebär att hushållen kan minska sina energikostnader. Ett nytt nationellt mål för energieffektivisering i bebyggelsen föreslås.

Miljöpartiet

Idag dominerar Vattenfall, Fortum och Eon totalt. Vi vill tvinga fram mer konkurrens. Vi tror inte att elpriserna kommer att gå ner till vad de var i slutet av 90-talet. Att bygga ny kraft, och till och med att underhålla kraftverk och nät kostar mycket pengar och det måste avspeglas i priset. Vi anser också att det är bättre att beskatta energi och miljö än att beskatta arbete och vinster, alltså den gröna skatteväxlingen. Men fortsatt grön skatteväxling ska inriktas på industrin som har mycket låga koldioxidskatter och nästan ingen elskatt.

Kristdemokraterna

Elpriserna är för höga vilket beror på två saker; socialdemokraternas skatteväxling och att man släckt ner energiproduktion (Barsebäck) vilket minskat det inhemska utbudet och tvingat Sverige att bli en nettoimportör av dyrare fossilbaserad el.

Centerpartiet

Vi vill ha en mer europeiserad marknad med ökad konkurrens samt fler sätt för elkunderna att styra sitt pris. Till exempel genom en så kallad effektbörs och sänkningar av fastighetsskatten för miljöförbättrande insatser. Priserna på energi måste sänkas. De stora energibolagen gör miljardvinster, och det är inte försvarbart med högre energikostnader. Med bättre konkurrens kan priserna bli lägre.

Folkpartiet

Vi är i grunden positiva till avregleringen av elmarknaden som skedde 1996, men det krävs bättre konkurrens och det måste bli enklare att bygga nya kraftverk i Sverige. Vi vill sätta stopp för de ständiga höjningarna av elskatten och återställa skatten till 2005 års nivå.

Moderaterna

Att elpriserna är så höga beror till stor del på höjda miljöskatter, fördubblad elskatt och höjda elcertifikat, som alla är delar av den gröna skatteväxlingen. Vi tror att höjda skatter är fel väg att gå – fokus borde i stället ligga på hur vi producerar el på bästa sätt. Sverige behöver många olika energialternativ och en förstärkt konkurrens.

5. Reavinstbeskattning

Hur ser ni på reavinstbeskattningen vid försäljning av villor?
Hur vill ni att den ska se ut i framtiden?

Vänsterpartiet

I debatten framförs ofta förslag om att ytterligare höja realisationsvinstbeskattningen. Vi menar att om ytterligare en höjning ska vara möjlig måste också ett återinförande av indexuppräkningen diskuteras, annars blir en sådan åtgärd mycket tveksam.

Socialdemokraterna

Vi har inga planer på att göra några förändringar av det som gäller idag. Den skatt på kapitalinkomst som utgår vid försäljning av aktier, fastigheter och andra tillgångar brukar kallas ”skatt på kapitalvinst” (tidigare reavinstskatt). Enligt huvudregeln är denna skatt 30 procent av kapitalvinsten, men det finns två undantag: kapitalvinsten avseende bostäder är beskattningsbara till 20 procent. För permanentbostäder finns dessutom möjlighet att få uppskov med att betala skatt om pengarna används för investering i en annan bostad.

Miljöpartiet

Vi föreslår inga ändringar i vårt valmanifest. Inte heller i det mer långsiktiga partiprogrammet föreslås några ändringar.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill helt slopa den statliga fastighetsskatten. För att finansiera det förslaget är det rimligt att höja reavinstskatten till 30 procent. Dock inte på beviljade uppskov. Reavinstsskatten ska heller aldrig få överstiga 20 procent av försäljningsvärdet.

Centerpartiet

Det är rimligt med någon slags beskattning när man gör en påtaglig vinst. Centerpartiets fastighetsskatteförslag innebär en höjd reavinstskatt vid försäljning till förmån för lägre löpande beskattning av fastigheter, det är en mer rättvis beskattning och driver inte folk från hus och hem.

Folkpartiet

Om man avskaffar fastighetsskatten är det rimligt att fastighetsägare betalar lite högre reavinstskatt när de säljer och har pengar tillgängliga. Dagens regler för uppskov bör dock finnas kvar. Vi vill komma överens med övriga partier i Allians för Sverige även om detta.

Moderaterna

I dag är reavinstskatten så hög att många äldre bor kvar i sin villa fastän de skulle vilja flytta. Därför vill vi befria de över 65 år från reavinstskatten när de säljer sin villa i syfte att flytta in i ett trygghetsboende. Vi motsätter oss förslag till höjningar av reavinstskatten, och om det finns förutsättningar i framtiden kan vår skattelättnad vidgas till andra grupper.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar