Lär känna Sveriges landskapsdjur

Hur många av våra svenska landskapsdjur har du koll på? Och hur livskraftiga är de egentligen? Här ger vi dig hela listan från norr till söder!

Sveriges 25 landskap har alla tilldelats olika officiella och inofficiella symboler som ska representera dem, alltifrån blommor till svampar och stenar. Landskapsdjuren, som presenterades 1988, röstades fram av svenska folket genom ett samarbete mellan tv-programmet Mitt i naturen, tidningen ICA Kuriren, Världsnaturfonden WWF, och en jury där kung Carl XVI Gustaf var hedersledamot. Alla våra landskapsdjur är däggdjur förutom Blekinges landskapsdjur ekoxen som är en insekt.

Bild: SVEFF

Hur livskraftiga är våra landskapsdjur?

När landskapsdjuren röstades fram var flera av arterna starkt hotade. Däribland knubbsälen, som höll på att dö ut på grund av viruset valpsjukan, och havsörnen som jagades mycket hårt. Nu ser det ljusare ut för dessa arter, medan andra har fått det tuffare. I listan nedan beskriver vi alla djurens nuvarande status, enligt Artdatabanken SLU (2022).

Sveriges landskapsdjur – hela listan från norr till söder

1. Lappland: Fjällräv, Vulpes lagopus

Status: Starkt hotad. Finns i en mycket liten skara i svenska kalfjällen ner till Dalafjällen. Har dock ökat i antal det senaste decenniet tack vare stödåtgärder.

2. Norrbotten: Lavskrika, Perisoreus infaustus

Status: Livskraftig. Kan hittas ifrån norra Värmland och Gästrikland till finska gränsen. Har dock minskat i antal de senaste 20 åren på grund av skogsavverkning.

3. Västerbotten: Storspov, Numenius arquata

Status: Starkt hotad. Häckar i hela landet förutom i fjällen, men antalet minskar till följd av bland annat utdikning och brist på ängsmarker.

4. Jämtland: Älg, Alces alces

Status: Livskraftig. Finns i skogsmark över hela landet men saknas på Gotland. Omkring en tredjedel av älgbeståndet dödas av jakt varje år.

5. Ångermanland: Bäver, Castor fiber

Status: Livskraftig. Har ökat starkt i antal, från att ha utrotats i Sverige i slutet av 1800-talet. Den nuvarande populationen härstammar från Norge, och nu finns den i sjöar och vattendrag i norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland.

landskapsdjur

6. Medelpad: Skogshare, Lepus timidus

Status: Nära hotad. Förekommer i skogsmark i nästan hela landet. Beståndet har dock minskat kraftigt de senaste 25 åren till följd av klimatförändringarna som gett oss snöfattigare vintrar och på grund av konkurrens från den icke inhemska fältharen.

7. Härjedalen: Brunbjörn, Ursus arctos

Status: Nära hotad. Finns i Norrland och norra Svealand och har kontakt med både den finska och norska björnstammen. Antalet har vuxit de senaste decennierna, men begränsas av jakt.

8. Hälsingland: Lo, Lynx lynx

Status: Sårbar. Lodjuren rör sig mellan norsk och svensk skogsmark i Norrland och Svealand, och i mindre utsträckning i Götaland. Populationen är inte stor men relativt stabil, dock påverkas den av tillgången på byten.

landskapsdjur

9. Dalarna: Berguv, Bubo bubo

Status: Sårbar. Förekommer i nästan hela landet vid klippor, kalhyggen och soptippar, men antalet har minskat, bland annat på grund av högspänningsledningar, trafik och illegal handel.

10. Gästrikland: Tjäder, Tetrao urogallus

Status: Livskraftig. Häckar i nästan hela Sverige, förutom Öland och Gotland. Populationen är stabil, men kan påverkas av skogsavverkning och utdikning av våtmarker.

11. Värmland: Eurasiatisk skogsvarg, Canis lupus lupus

Status: Starkt hotad. Har sitt starkaste fäste i Mellansverige men kan vandra över hela landet. De största hoten är jakt och inavel i vargstammen.

landskapsdjur

12. Uppland: Havsörn, Haliaeetus albicilla

Status: Nära hotad. Efter att varit nästan utrotad på grund av jakt och miljögifter, så har populationen ökat igen. Nu förekommer den längs Östersjökusten, vid sötvatten i Syd- och Mellansverige, samt runt Pite, Lule och Torne lappmark.

13. Västmanland: Rådjur, Capreolus capreolus

Status: Livskraftig. Har inga kända hot. Höll på att utrotas i Sverige av jakt under 1800-talet, men skyddades och är numera vanlig i landets södra halva.

14. Närke: Hasselmus, Muscardinus avellanarius

Status: Livskraftig. Finns i södra Sverige, upp till Värmland. Förekomsten påverkas dock av bortröjning av snårvegetation.

landskapsdjur

15. Södermanland: Fiskgjuse, Pandion haliaetus

Status: Livskraftig. Häckar i närheten av vatten i större delen av landet, förutom i fjällen och på Gotland. Har dock minskat på flera håll till följd av bland annat skogsavverkning och konkurrens med havsörnen.

16. Dalsland: Korp, Corvus corax

Status: Livskraftig. Häckar i hela landet och i olika miljöer. Beståndet har ökat starkt de senaste 30 åren och har inga kända hot.

17. Bohuslän: Knubbsäl, Phoca vitulina

Status: Livskraftig på västkusten, sårbar i Kalmarsund. Populationen har ökat, men bland hoten finns överfiske, bottendöd och föroreningar i havet.

landskapsdjur

18. Västergötland: Trana, Grus grus

Status: Livskraftig. Västergötlands landskapsdjur, som årligen flockas kring Hornborgasjön, har ökat kraftigt de senaste 30 åren. De häckar idag vid myrar och vattendrag i större delen av landet.

landskapsdjur

19. Östergötland: Knölsvan, Cygnus olor

Status: Livskraftig. Antalet knölsvanar har även det ökat starkt de senaste 30 åren. De häckar utbrett i södra Sverige och utmed norrlandskusten upp till södra Västerbotten.

landskapsdjur

20. Småland: Utter, Lutra lutra

Status: Nära hotad. Finns vid vatten i nästan hela landet men med en svagare population i söder. Antalet ökar men den hotas av bland annat fiske och utdikning av sjöar och våtmarker.

Läs också: Varning! Robotgräsklippare skadar igelkottarna!

landskapsdjur

21. Halland: Lax, Salmo salar

Status: Livskraftig. Vild lax finns i cirka 40 svenska vattendrag, bland annat i Vänern och Dalälven, och både i Östersjön och Västerhavet. Bland hoten finns dock miljögifter och reproduktionsstörningar.

landskapsdjur

22. Blekinge: Ekoxe, Lucanus cervus

Status: Livskraftig. Kan hittas från Skåne till Mälardalen. Ekoxen har dock minskat i norra Europa de senaste årtiondena till följd av brist på död ved.

landskapsdjur

23. Skåne: Kronhjort, Cervus elaphus

Status: Livskraftig. Ett landskapsdjur som ökar i utbredning och antal. Finns nu i Götaland, södra Svealand och även sparsamt i Norrland.

24. Öland: Näktergal, Luscinia luscinia

Status: Livskraftig. Häckar i lövskog, parker och trädgårdar, samt buskrika våtmarker. Finns framförallt längs kusterna och vid de stora sjöarna. Hotas av igenväxning.

25. Gotland: Igelkott, Erinaceus europaeus

Status: Nära hotad. Finns i stora delar av landet, vanligen i anslutning till mänsklig bebyggelse. Igelkottar har dock minskat i antal på grund av trafikolyckor, konkurrens med grävlingar och robotgräsklippare samt brist på boplatser.

Källa: WWF, Artdatabanken SLU

Läs också: Igelkottar – 10 saker du bör veta om de taggiga djuren!


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar