Hur mycket betalar du för elcertifikatet?

Det skiljer nästan två öre per kWh mellan högsta och lägsta konsumentpris på elcertifikat.

elcertifikat


Elbolagen har tagit ut allt från drygt 2 öre till över 4 öre per kWh för de nya elcertifikaten. Men från och med halvårsskiftet är samtliga 170 leverantörer nu skyldiga att redovisa sitt pris på certifikaten till Energimyndigheten.

-Kunderna kan på så sätt enklare jämföra priserna mellan de olika elbolagen, säger Catrine Granö, informatör på Energimyndigheten.

Elbolagen förhandlar åt konsumenten

Sedan drygt ett år består villaägarens elräkning av ytterligare en komponent, utöver nätavgifter, skatter och själva energipriset, nämligen avgiften för elcertifikat.

Elcertifikat är något som samtliga elkonsumenter måste köpa av de elproducenter som framställer miljövänlig, förnyelsebar el (se faktarutan). Men eftersom enskilda villaägare och andra småkunder inte tjänar något på att själva handla sina elcertifikat så överlåter man åt Fortum, Vattenfall, Sydkraft och de andra cirka 170 elleverantörerna att hantera certifikaten.

-Elkunder i villa eller lägenhet har inget att vinna på att själv hantera certifikaten, säger Catrine Granö. Troligen krävs en årsförbrukning upp emot 100 MWh, alltså cirka fyra gånger så mycket som en elvärmd villa, för att det ska vara någon idé att köpa sina egna certifikat. Var och får då göra sina egna kalkyler och kan i så fall diskutera frågan med sin elleverantör.

De kunder som låter sitt elbolag sköta certifikaten märker detta som ytterligare en post på elräkningen, Vanligtvis kostar certifikaten, uträknat per kWh, mellan två och tre öre.

Jämför både kilowattpris och certifikatavgift

Från det att elcertifikaten infördes 1 maj 2003 har Konsumentverket redovisat frivilligt inlämnade uppgifter från elbolagen i en jämförande prislista över det sammanlagda elpriset, inklusive certifikaten. Men efter riksdagsbeslut i våras blir rapportskyldigheten till Energimyndigheten obligatorisk, och där ska det också framgå hur stor administrationskostnad elbolagen tar ut av småförbrukare för att hantera certifikaten.

Det finns goda skäl för villaägare och andra elkunder att jämföra elbolagens priser på certifikat. Om ett bolag är ett öre billigare på elpriset, men ett öre dyrare på certifikaten, så blir det i slutänden samma pris. Den villaägare som funderar på att byta elleverantör bör alltså även granska leverantörernas pris på certifikaten.

-Nu är ju certifikaten ett relativt liten del av hela elpriset, säger Catrine Granö, och certifikatens syfte är vällovligt för att skapa en miljövänligare elproduktion för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med Kyotoavtalet. 

Vad är elcertifikat?

Elcertifikaten infördes som ett politiskt marknadsinstrument för att öka utbyggnadstakten för förnyelsebar elproduktion. Det övergripande målet är att öka miljövänlig elproduktion från dagens 7 TWh (miljarder kWh) till 17 TWh år 2010 (drygt tio procent av Sveriges beräknade elbehov).

Ska gynna förnyelsebar energi

Kärnkraften och den storskaliga vattenkraften, alltså de dominerande elproducenterna, får inga pengar från certifikaten. Pengarna gynnar biobränslen, vindkraft och småskalig vattenkraft. Fortfarande går merparten till elproduktion från biobränslen i kraftvärmeverk och i processindustrin. Småskalig vattenkraft får en mindre del och vindkraften har fortfarande en marginell andel i certifikatsystemet. Men syftet är alltså att få fart på både vind och vatten. För vattenkraften handlar det till stor del om att effektivisera befintliga kraftverk och därmed producera mer el utan att bygga ut fler vattendrag. Systemet har dock fått kritik för att det också lockar till utbyggnad av minikraftverk i orörda bäckar och åar.

Alla elkunder måste betala

Modellen fungerar så att den som producerar miljövänlig el, enligt definitionen, har rätt att sälja ett certifikat per producerad MWh (tusen kWh) el. Så ”uppstår” ett certifikat i producentledet.
Certifikaten bjuds sedan ut på marknaden antingen via elbörsen NordPool, via mäklare eller i direkt handel mellan två parter.
På köparsidan finns samtliga elkunder, i de flesta fall företrädda av sina elleverantörer. Elkunderna har en lagstadgad kvotplikt, ett köptvång, som i år uppgår till 0,081 certifikat per MWh konsumerad el. En genomsnittlig villaägare med elvärme, som förbrukar 25 MWh el per år, måste sålunda köpa ungefär två certifikat.

För att öka stimulansen till förnyelsebar el höjs kvotplikten varje år. I fjol när systemet infördes var kvotplikten 0,074 certifikat per MWh. År 2010 kommer plikten att vara uppe i 0,169. Det betyder att villaägaren med elvärme då måste köpa drygt fyra certifikat via sin elleverantör.

Rejäla påslag vanligt

Konsumenternas efterfrågan möter elproducenternas utbud på marknaden. Tillgång och efterfrågan skapar ett pris. Under förra året, 2003, svängde priset mellan som lägst 93 kronor och som högst 325 kronor per certifikat, med ett genomsnittspris på mellan 210 och 220 kronor. Om priset är 220 kronor får elproducenten får ett extra tillskott på 22 öre per producerad kWh. För konsumenten, som ska betala i andra änden, blir priset i detta fall 1,6 öre per kWh.

1,6 öre per kWh är alltså hittills den verkliga kostnaden i genomsnitt för elcertifikaten. Likväl tar elleverantörerna ut, om inte det dubbla så i vart fall ett rejält påslag för sin administration av certifikaten. Och det är alltså detta som nu ska bli mer genomlyst i Energimyndighetens jämförelse av de olika leverantörernas pris för certifikaten till sina slutkunder.

Veta mer?

Läs jämförelserna av kostnaderna för elcertifikat på www.elpriser.konsumentverket.se eller www.stem.se

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar