Vad har elbolaget i min trädgård att göra?

Oftast är det yttre faktorer som orsakar störningar i distributionen av el. Det kan vara åska, blåst eller snö.


Ljus, värme, kyla och kraft. Självklart har vi tillgång till allt detta. Både i vårt permanentboende och oftast i vårt fritidshus. Allt detta förutsätter dock att det finns tillgång till elkraft.

Brist på el har vi än så länge inte känt av. Däremot kan det hända att tillförseln av el avbryts. Detta kan ha flera orsaker. Givetvis kan det finnas tekniska fel på nätägarens anläggningar som leder till avbrott. Oftast är det dock yttre faktorer som orsakar störningar i distributionen av el. Det kan vara åska, blåst eller snö.

All transport av el sker genom ledningar. De kan vara nedgrävda, s k jordkablar, eller luftledningar upphängda på stolpar. Av dem finns det två olika typer. Den ena är belagd med ett isolerande plastmaterial, den andra är obelagd och kallas av oss i branschen för ”blanktråd”.

De oftast förekommande är 10 kV

(10 000 volt) och 0,4 kV (400 volt) ledningar. 10 kV-ledningarna matar en transformator där spänningen sänks till 0,4 kV och leds vidare fram till ert hus.

En viktig faktor, förutom en så störningsfri elleverans som möjligt, är säkerheten för person och egendom. Här finns en tydlig koppling till leveranssäkerheten. Ju mer störningsfri elleveransen är, desto säkrare är den för omgivningen.

Det gemensamma intresset för leverantörer och kunder är en så störningsfri och säker elleverans som möjligt. Det är fråga om en form av partnerskap – det blir det ju om två har ett gemensamt mål.

Grönska kan hota säkerheten

Den åtgärd som har störst betydelse för en stabil och säker elleverans är underhållsröjningen. Den innebär att vi elleverantörer med 6 – 8 års intervall röjer bort sådan vegetation, som fram till nästa röjning kan bli farlig för ledningen.

Alla ni som har en luftledning på er mark kan bli berörda av röjningen. Ibland blir vi t o m tvungna att komma in i er trädgård för att utföra de röjningsåtgärder som krävs. Vi inser att vi då är inne i ert livsrum. En trädgård är ofta resultatet av många års arbete, i vilken ägaren har gett uttryck för sina intressen och kanske t o m sin personlighet.

Inför en underhållsröjning aviserar vi alla våra kunder med ett personligt meddelande, av vilket framgår när röjningen ska göras. När ni får detta meddelande, gå då ut i er trädgård och se efter hur ledningen går i förhållande till era träd och buskar. Försök sedan tänka er hur mycket som ev måste röjas för att ledningen ska gå fri och vegetationen hålla ett avstånd på ca en meter fram till nästa röjning efter 6 – 8 år.

Ibland kan större avstånd behövas, t ex invid fruktträd. Bedömer ni att åtgärden blir omfattande ska ni kontakta oss så att vi, helst på plats, kan resonera oss fram till den bästa lösningen.

För er tror vi att det viktigt att ni får möjlighet att framföra era önskemål om hur röjningen ska utföras. För oss är det viktigt att vi får kännedom om dessa önskemål. Vi är, trots den ofta känsliga miljön, övertygade om att vi även här kan hitta ett sätt att utföra åtgärderna så att ni blir nöjda med resultatet.

För att kunna möta de ständigt ökande kraven på en säker elleverans är vi tvungna att göra en fullgod röjning även i en trädgård. Dessutom kan vi inte överflytta ansvaret för säkerheten på någon annan. En del tomtägare vill ta på sig ansvaret för eventuella olyckor, bara vi inte röjer så mycket, men det är inte möjligt.

Tyvärr är det ibland nödvändigt att även skära i fruktträd. Det är extra viktigt att vi har tillräckliga säkerhetsavstånd till fruktträd, eftersom det finns en årlig aktivitet kring dem med beskräning och frukt och därmed större risk att ni kommer i farlig närhet av ledningen om inte avstånden är tillräckliga.
När röjningen är klar samlar vi ihop riset i högar och kapar upp eventuella stammar så att det inte är till hinder för er.
De konflikter osm uppstått har nästan utan undantag, berott på att våra kunder inte hört av sig, trots avisering.

Undvik framtida obehag

Ni kan också med lite planering undvika att vi på sikt överhuvudtaget behöver röja i er trädgård. När ni planterar nya träd och buskar eller förnyar gamla, beakta då att ni kan ha en ledning att taga hänsyn till. Plantera inte fruktträd eller andra högväxande arter rakt under ledningen utan håll er ca 4 m vid sidan. Däremot går det bra att utnyttja ledningsområdet för t ex lågväxande prydnadsbuskar och bärbuskar. Vi måste också kunna besiktiga stolpar och stag. Därför är det bra om ni inte planterar något så nära att vi inte kommer åt dem. Annars kan vi i värsta fall bli tvungna att röja bort det planterade. Låt inte heller klängväxter växa upp i stolparna eller stagen.

Ett sätt att för er att slippa en luftledning på er tomt är att låta gräva ner den som en jordkabel. Det är visserligen förenat med kostnader för er, men många tomtägare tycker att det är värt att satsa pengar på detta.

Får vi bara tillfälle att tala med varandra är vi övertygade om att vi tillsammans kan åstadkomma en väl fungerande eldistribution. Vårt mål är att ni inte ska se vår ledning som ett intrång i er närmiljö, utan som en trygg del av det komplexa system som ger er ljus, värme, kyla och kraft.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar