Hur får man bort oönskade magnetfält?

En ny metod tar bort starka magnetfält och tillämpas på många arbetsplatser, men som lika gärna kan användas i småhus.


Spök på bildskärmen? En bildskärm eller TV är nog den vanligaste indikatorn på magnetfält i vår dagliga värld. Om bildskärmen fladdrar finns det förmodligen alltför starka magnetfält, som kan tas bort med en ny metod. Denna har redan tillämpats på många arbetsplatser, men kan lika gärna användas i småhus.

Professor Christer Harrysson, Falkenberg, har underlag från hundratals villor. Vanlig hemdator av känt märke ger ett onödigt kraftigt elfält – 20 gånger gränsvärdet vid sittplatsen. Professionella datorer ger ofta betydligt svagare fält.

Vi har tidigare berört elöverkänslighet. Nu kommer vi in på praktiska detaljer kring de oönskade el- och magnetfälten, men lämnar mobiltelefoner och antenner till sådana system därhän, eftersom fälten från sådana är högfrekventa. Vi koncentrerar oss i stället på de lågfrekventa fälten under 2000 Hz (d v s under 2000 cykler per sekund).
Man räknar med att ca 100 cancerfall av 40 000 per år är relaterade till elanvändning. Magnetfälten anses viktigast, beroende på att de går igenom kroppen och inte bara berör huden, som de elektriska fälten. Genom epidemologiska undersökningar har man ansett sig kunna konstatera en cancerframkallande risknivå i intervallet 200 – 300 nT magnetisk flödestäthet (nT=nano tesla). De cancerformer man då talar om är leukemi och hjärntumörer. Rent statistiskt utvecklar ett barn av 25 000 leukemi.

Försiktighetsprincipen

Frågan om alltför höga nivåer på magnetfält kom först upp i USA, där forskare vid det ansedda Carnegie Mellon- universitetet i Pittsburg formulerade ett normgivande förhållningssätt till problemen med magnetfält invid eller under kraftledningar. Deras ”försiktighetsprincip” sätter när det gäller magnetfält gränsvärdet på 200 nT. För elektriska fält har man antagit en begränsning på 10 V/m (volt per meter).
Numera har fem svenska myndigheter, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut, ställt sig bakom denna ”försiktighetsprincip”, som officiellt går under namnet ”Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält”.

Läckström ger magnetfält

Ofta är det i elskåp eller via elkablar, som de oönskade magnetfälten uppstår. Tvättstugor, liksom fläktar eller ventilationssystem kan ge höga nivåer – flera gånger gränsvärdet. Magnetfälten kan följa rörstammar långa vägar. Ett halvt rum kan vara nästan fritt från magnetfält, medan den andra halvan kan ha ett fält väl över gränsvärdet. Det hela beror på vilken väg läckströmmarna tar. Tumregeln är här att man uppnår gränsvärdet 200 nT ca 1 meter från en ledare vid en strömstyrka av 1 ampère. Det betyder att läckströmmar kan finnas lite varstans.

Vid entréer kan ofta nivåer på flera gånger gränsvärdet uppmätas, eftersom strömmen ofta leds in i husen där.

Tre viktiga punkter

Låt oss sammanfatta tre punkter, som Yngve Hamnerius, docent i elektromagnetism vid Chalmers Tekniska Högskola har ställt upp:

1 Utanför byggnader kan exempelvis kraftledningar eller vagabonderande strömmar i rör och kablar orsaka magnetiska växelfält.

2 Inne i byggnader kan magnetiska växelfält uppstå genom vagabonderande strömmar i kablar, vattenrör etc. Det är obalans i belastningen eller övertoner från olinjära belastningar, som är en källa till dessa strömmar.

3 Slutligen är en annan huvudorsak lokala källor, som transformatorer, motorer samt olika elektriska apparater. Tänk t ex på att placera klockradion minst en meter från huvudkudden, eftersom radion både kan omges av ett starkt magnetfält och ett elektriskt fält. Även om mycket talar för att de allra värsta problemen finns ute i industrin – svetsare är en utsatt yrkesgrupp – eller i transportväsendet – här är kanske lokförare mest i riskzonen, de utsätts för nivåer på i genomsnitt ca 20 gånger gränsvärdet. De som arbetar vid eluppvärmda ugnar är även de mycket utsatta.
I äldre villor liksom radhussamfälligheter finns ofta alltför höga magnetfält. Fälten är kraftigare i städerna än ute på landet, beroende på högre installationstäthet i tättbebyggda områden.

När Ulf slår upp mätarskåpet uppmäter han våldsamt höga magnetfältsvärden. Dörrarna till skåpet reducerar ganska kraftigt. Stanniolinklädnad skulle kunna ta bort lite ytterligare genom de motriktade fält, som bildas i folien.

Barncancerstudier

Vad man framförallt inte vill är att barn i sin dagliga miljö ska utsättas för magnetfält över gränsvärdet. Två rapporter visar på en ökad cancerrisk vid magnetiska fältnivåer över 200 – 300 nT

Den första undersökningen genomfördes 1992-93 av Froderus m fl. En annan barncancerundersökning har samtidigt genomförts av Feychting-Ahlberg.

1994, när ”Försiktighetsprincipen” började slå igenom, skaffade sig professor Christer Harrysson från Falkenberg, expert på energi och ”sjuka hus”, på uppmaning av Kommunförbundet en el- och magnetfältsutrustning. Han sammanställde först för Boverket en rapport i tre delar, där en innefattade ”Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor”. Här finns mätningar av el- och magnetfält i 30 daghem och skolor, ibland med höga värden. Höga magnetfältsvärden har Christer Harrysson också mätt upp i en del äldre hus med risigt gjorda installationer eller med olika energiapparater. Han har mätvärden från hundratals hus arkiverade och i mån av finansiering kan han sammanställa en fullödig rapport på detta viktiga område. I ett datarum i en skola i Sydsverige t ex fanns ett magnetfält på 20 gånger gränsvärdet. Datorerna där gick sönder stup i kvarten. Christer Harrysson frågar sig om inte människor också går sönder vid så höga magnetfält?

Egna mätningar

För att själva kontrollera var man kan hitta magnetfält har vi använt en relativt prisbillig mätare, en s k Field Finder, där man genom en enkel knapptryckning kan växla mellan att mäta elektriska fält (i V/m) till magnetfält (i mikrotesla). I vissa rum, som vetter mot elskåpet i min bostad, mäter jag upp 300 – 400 nT, vilket är 1,5 – 2 gånger gränsvärdet. Vid min entré är det ca 500 nT och alldeles framför elskåpet 1000 nT. Huset är byggt i början av 90-talet, men man tycks ha försummat det här med läckströmmar. Vid entrén till baksidan på huset ligger en tvättstuga, där vi mäter vi upp nivåer kring 1000 nT.

Ulf mäter upp ett mycket kraftigt magnetfält, där elen från markkabeln går in i huset alldeles vid garageinfarten. Med tre cylindriska järnkärnor monterade på elkabeln i elcentralen avlägsnades magnetfältstörningen och bildskärmen började fungera som den skulle – notera kabelslingorna runt kärnorna, som ger en ännu effektivare fältborttagning.

Besök hos lumparkompis

Vid ett besök hos en gammal lumparkompis i ett äldre tvåvåningsvilla i stockholmsförorten Herrängen registrerar vi våldsamma magnetfält, på upp till 100 gånger gränsvärdet, när han slår upp dörrarna till mätarskåpet. Annars hittar vi generellt de kraftigaste fälten i undervåningens hall och i ett hobbyrum. Kompisen Ulf blir lite ställd och börjar fundera på om inte någonting borde göras, trots att han inte normalt uppehåller sig där de starkaste fälten finns. Han berättar att man numera har elkablarna nergrävda, och mycket riktigt uppmäter vi magnetfältsnivåer på upp till 20 gånger gränsvärdet, där elen går in i huset vid garageinfarten. Ungefär samma nivåer mäter vi sedan upp invid mätarskåpen ute vid gatan.

Smidig metod

En åtgärd, som begränsat oönskade magnetfält betydligt, har nyligen genomförts till allmän belåtenhet i ett låghus från miljonprogramstiden i norra Storstockholm. Här var det en bostadsrättsinnehavare, som besvärades av så svåra störningar, i form av pulserande fladder på bildskärmen till den dator han fått köpa genom sin arbetsgivare, att han kände sig tvungen att köpa en ny. Störningarna avtog dock inte, utan var i stort sett oförändrade. Han förstod då att det här måste röra sig om något fel förknippat med själva lägenheten, som han själv inte kunde göra någonting åt. Han frambar då sina klagomål. Fastighetsförvaltare Mikael Grufman på ett av HSBs lokalkontor i Jakobsberg tog tag i problemet med en gång.

Genom en slump hade Mikael fått kännedom om en relativt smidig och prisbillig metod att avlägsna magnetfält. Det kostade ca 15 000 kr att komma tillrätta med det starka magnetfältet på 5-10 gånger gränsvärdet inne i lägenheten. Det avlägsnades med hjälp av ett antal s k induktiva järnkärnor, en metod, som utvecklats av civilingenjör Bengt Johansson i Göteborg – en mångkunnig man, vilken tidigare har bekämpat magnetfält åt SJ, där man i många år har varit medvetna om problemen. Det starka magnetfältet hade uppkommit genom en olyckligt lagd kraftkabel, som dragits under hela huset.

Vi har hört om liknande problem i en radhussamfällighet i Norrland, där man använt en likartad metod. Resultatet har vi dock inte haft möjlighet att kontrollera. Induktiva järnkärnor tycks vara en relativt smidig och prisbilligt sätt att komma åt de oönskade magnetfälten utan att göra några våldsamma ingrepp i de byggnader, som behöver åtgärdas.

Denna metod har endast funnits tillgänglig under de allra senaste åren och är praktiskt taget okänd, såväl hos den stora allmänheten som bland berörda skyddsingenjörer och -ombud.

Det hela började med berättigade krav, som ställdes av facket (bl a TCO), på att få ner de elektromagnetiska nivåerna från bildskärmar under 80-talet.

De okända magnetfälten

Att åtgärda en villa med alltför höga magnetfält, genom metoden med induktiva järnkärnor och installation med hjälp av elektriker, bör normalt kosta mindre än 10 000 kr. Allför kraftiga magnetfält finns lite varstans, ofta på oväntade platser, som husentréer, där elen går in i huset. Vi blir inte alltid störda av dem, därför att vi inte vet om deras existens.

Vår moderna miljö är farligare än vad vi tror, anser Christer Harrysson, som också tycker att man borde se över eller kontrollmäta alla elutrustningar som tillkommit i samband med energisparandet. Man har anledning att bry sig om de magnetiska fält, som överstiger gränsvärdet, dels för att de kan störa datorer eller TV-apparater, dels med utgångspunkt från ”Försiktighetsprincipen”.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar