Producera egen energi

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av egenproducerad energi. Fördelarna ligger såklart i att man tar vara på naturens resurser som sol och vind istället för att belasta naturen och därmed påverka miljön negativt. Nackdelen är att man ibland får vara beredd att lägga ut en del pengar.


De allra flesta hus ingår idag i något elnät men det finns fortfarande fritidshus och permanenta boenden som saknar anslutning till något elnät. Där kan egenproducerad energi vara ett bättre och billigare alternativ än att koppla sig till än ett elnät.

Nyttja kraften i vinden

Vindkraft utnyttjar luftens rörelsenergi och vindens energi omvandlas till el. Ett vindkraftverk producerar el när vindhastigheten är mellan
4 och 25 meter per sekund. Under de bästa förutsättningarna kan ett vindkraftverk producera el under mer än 80 procent av årets timmar.

Det är få villaägare idag som har ett eget vindkraftverk, men däremot är det mer vanligt förekommande att man som villaägare går ihop med andra och köper ett större vindkraftverk eller att man själv köper andel i ett redan befintligt vindkraftverk.

– Om du bor på ett ställe med god infrastruktur och har ett bra elavtal så tjänar du inte på det. Du bör kontrollera vad ett mindre vindkraften kommer att kosta och vad det kan ge. Kostnaden bör inte hamna på över 1 kr per kWh inom en rimlig tid, säger Fredrik Dahlström på Energimyndigheten.

Ett vindkraftverk kan producera el under mer än 98 procent av årets timmar.

Solens strålar värmer

Av alla förnyelsebara energikällor är solen störst. Ur miljösynpunkt är den också den avgjort bästa. Den har också fördelar som andra energikällor inte kan konkurrera med, den sinar aldrig och den finns tillgängliga för alla.

Solfångare är ett exempel på en förnyelsebar energikälla. Solfångare kan användas av alla hushåll. Vanligast är att solfångare finns i samband med att villaägaren har egen eldstad, så att solfångaren fungerar som ett komplement. Det innebär att solvärmen bidrar till uppvärmning av huset under vår och höst och dessutom förser hushållet med merparten av tappvarmvattnet under den ljusa årstiden.

Det är en vanlig missuppfattning att solvärme inte skulle kunna fungera i ett land som Sverige därför att vi har så lång vinter. Men instrålningen av solenergi i Sverige är fullt tillräcklig för att motivera solvärmens självklara plats. Solfångare ger ett utbyte av 400-700 kWh per kvadratmeter och år, beroende av vilken typ man installerar.

Solvärme är lönsamt i ett längre perspektiv men lönsamheten varierar beroende på vilken uppvärmningsform den egna villan har.  Återbetalningstiden ligger på mellan sju och tolv år beroende på vad installationen kostar.

Solvärmen är bra ur flera perspektiv och är dessutom ingen belastning för miljön då anläggningarna dessutom är fullt återvinningsbara.

Solfångare ger ett utbyte av 400-700 kWh per kvadratmeter och år.

Stöd för solvärme

Det finns investeringsstöd för dem som vill installera solvärme. Du söker bidraget hos länsstyrelsen i det län du bor. Stödet är 2,50 per årskilowattimme med ett takbelopp på 7 500 kronor per villafastighet. Det är också en ny förordning på väg ut som innebär att alla som investerar i en solanläggning kan söka stödet och inte bara den som äger villan eller fastigheten.

Solens strålar blir till el

Solceller skiljer sig från solfångare då solcellerna omvandlar solljus direkt till el. Det vanligaste i Sverige idag är att man använder solceller på båtar eller i sommarstugor där el inte finns och man kan klara sig bra på solens energi under sommarmånaderna.

Vissa menar att detta ännu är ett ganska dyrt sätt att producera el då vissa faktorer runt detta gör det dyrt. Till exempel så producerar solcellerna mer el under sommarmånaderna än vad man gör av med. Men för att få ut något för elen som blir över, krävs det administrativa avgifter som i slutändan ändå inte gör det speciellt lönsamt. Du kan kvitta el som blir över mot el du köper, men då krävs speciella avtal med nätägaren.

Du kan söka investeringsstöd hos länsstyrelsen om du vill installera solvärme.

Världsunik kombination av solfångare och solceller

Joakim Byström på företaget Absolicon har länge arbetat med solens energi och har nu framställt en produkt som är en kombination av både solfångare (solvärme) och solceller (solel). Genom att producera el och värme i samma system, gör den produkten världsunik.

Produkten, som är en solfångaren, heter x10 och den bidrar till att byggnader ska kunna bli självförsörjande på energi. Efter 30 år av forskning är produkten äntligen klar och kommer nu ut på marknaden. Solfångaren kommer att lanseras både i Sverige och utomlands och Joakim ser ljust på solfångarens framtid.

– Vi gör den här solfångaren för att kunna förändra världens energiförsörjning. Det finns fantastiska marknader för det här. Om man tittar på Indien, där en halv miljon människor lever utan el så är det här en enorm tillgång, säger Joakim Byström.
– Utvecklingen för solceller går sanslöst snabbt just nu. Globalt sett är solenergi den enda lösningen på världens energiförsörjning, men även i Sverige kommer många producera sin egen energi.

Joakim Byström (t.h) på företaget Absolicon har framställt en produkt som kan producera el och värme i samma system. Till vänster om Joakim syns Johan Nilsson, teknisk chef.

Fakta:

  • I Sverige finns idag ca 300 000 kvadratmeter solfångare installerade. De varierar i storlek från anläggningar på 10 000 kvadratmeter som är anslutna till fjärrvärmesystem ned till anläggningar på villor på fyra – fem kvadratmeter.
  • För att ett vindkraftverk ska bli ekonomiskt lönsamt får det högst kosta omkring 1 kr per kWh.
  • Det finns cirka 900 vindkraftverk i Sverige.
  • Att installera solfångare på en normalstor villa som ska täcka uppvärmning av vatten och en del av värmen under mars – november kostar ungefär 100 000 kronor. Man sparar då in 5000 – 10 000 kWh per år.
  • En anläggning med solceller på 1 kW som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige cirka 850 kWh per år.

Fakta: Energimyndigheten

Mer information om solfångaren x10 finns på www.absolicon.se

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar