Billiga och enkla åtgärder ger stora besparingar

Det finns idag möjlighet att bygga hus som klarar sig på 8 000 kWh (tillförd energi) per år för uppvärmning, tappvarmvattenberedning och hushållsel. Det gäller bara att bygga klokt, ta tid på sig och planera projekteringen noga.


Lars Andréns författarlya har 7,5 kvm solfångare, 500 liters ackumulatortank och en kökspanna. Det finns också kakelugnar att trivselelda i och använda när vintern verkligen biter i.

Uppvärmningen står för ungefär 60 procent av hushållets energianvändning. Genom att sänka den genomsnittliga inomhustemperaturen från 22°C till 20°C i en villa som använder motsvarande 20 000 kWh för uppvärmning sparar man ungefär 2 000 kWh per år. Vid sidan om besparingspotentialen gör en lägre inomhustemperatur att vi i allmänhet mår bättre, tänker bättre, sover mer behagligt och dessutom får vi mindre problem med torr inomhusluft.

Korta duschtiden

En normalfamilj gör årligen av med 4 000 – 5 000 kWh för att bereda varmvatten. Vidlyftiga vanor kan kräva det dubbla. Det gäller med andra ord att se över sina disk- och duschvanor. Det finns vattenbesparande munstycken för såväl vanliga vattenkranar som duschar. För en familj som utnyttjar duschen (totalt) 20 minuter per dag går det åt ca 4 000 kWh per år för att värma den mängden varmvatten. Genom att halvera duschtiden sparar man in ungefär 2 000 kWh per år (plus allt vatten!).

Vädra smart

En annan kWh-tjuv är våra vädringsvanor. Det gäller att vädra snabbt och effektivt, gärna med tvärdrag. Vid längre vädringstider kyls väggar, golv och tak ner som sedan måste värmas upp igen. Man kan också ha i åtanke att mindre bra inomhusklimat kan vara ett tecken på att det snarare är för varmt än att det råder vädringsbehov.

Underhåll och serva befintlig utrustning

Det är också väsentligt att underhålla, serva, trimma in och justera samt vårda den utrustning man har. En välskött utrustning håller längre och arbetar med bättre verkningsgrad och dessutom bibehålls ett högre värde på utrusningen och inte minst viktigt så ökar driftsäkerheten betydligt.

Ekonomisota ofta

Som villaägare ska man se till att ekonomisota sin bränslepanna ofta. Genom att rensa bort sot i pannan får man en högre verkningsgrad vilket sparar miljön och sänker driftkostnaderna. Ekonomisotningarna kan årligen spara över 1000 kWh.

Installera ny utrustning

Vill man sänka sina värmekostnader ytterligare krävs i allmänhet investering av ny utrustning, till exempel förbättringar av fönster-, vind- och väggisolering, vattenbesparande åtgärder, effektivare värmereglering, tätnings- och isoleringsåtgärder, ny ventilation och värmeåtervinning, ny värmeutrusning eller andra installationer. Naturligtvis ska man inte göra allt på en gång, dels av kostnadsskäl och dels för att åtgärderna kan påverka varandra. Att göra en sak ändrar förutsättningarna för en annan och vise versa. Tänk också på att inte ”göra för mycket” så att huset blir för tätt vilket kan försämra inomhusmiljön och i värsta fall skapa fukt- och mögelproblem. Anlita alltid en fackman får råd och vägledning.

Vid nybyggnation

Är man i färd att bygga nytt finns det mycket att tänka på. Till att börja med har husets placering (väderstrecksorientering) stor betydelse för energianvändningen. Den passiva solinstrålningen kan ge bra värmetillskott under den kalla årstiden. Genom att ta vara på ljuset från solen ökar också komforten och trivseln och energiåtgången för belysning minskar.

Tänk på placeringen

En enkel åtgärd kan vara att placera huskroppens långsida mot söder. Det är en fördel om huset i möjligaste mån har söderorienterade fönster (ljusinsläpp) och gärna en öppen planlösning så att solstrålarna når långt in i huset. Finns det tunga material att magasinera värmen i är detta ett extra plus. Utnyttjar man den passiva solvärmen maximalt kan upp till 15 procent av värmekostnaden reduceras. Väljer man stora söderorienterade glaspartier är det viktigt att ha överskjutande tak som skuggar och minskar övertemperaturer under sommartid.

Geografisk placering

Låt terrängen och vegetationen vägleda valet av plats för huset. Undvik sänkor och lågpunkter som kan ge upphov till fuktproblem men som också är en naturlig samlingsplats för kall luft. Växtligheten kan fungera som vindskydd men var aktsam så att inte solinstrålningen stoppas vintertid. Eftersträva en placering där vindlasten blir så låg som möjligt.

Lägg tid på planlösningen

En genomtänkt planlösning ger både ökad trivsel och lägre energianvändning. Så kallade varma rum (till exempel vardagsrum) och kök placeras med fördel i husets mitt. En murstock och eventuell lokaleldstad bör placeras så centralt som möjligt. Ytterkanten av huset kan sedan omgärdas av rum som inte behöver vara så varma; sovrum, lekrum och andra aktivitetsrum. Utanför denna sektor kan sedan förrådsrummen placeras, gärna i nordlig riktning om så är möjligt.

Ny teknik

Försök hitta den senaste tekniken; till exempel energieffektiva hushållsmaskiner, ett modernt och flexibelt värmesystem och ett effektivt distributionssätt för värmen. På dessa områden har vi god kunskap i Sverige. Ett bra tips är att via Konsumentverket hitta energisnål utrustning. I tidningen Råd & Rön finns återkommande undersökningar om energieffektiv utrustning med allt ifrån hushållsapparater till värmeutrustning. Kommunernas energirådgivare är också en bra kunskapskälla vad avser ny teknik och olika bidragsmöjligheter. I allmänhet har energirådgivaren också bra kontakter med leverantörer och återförsäljare.

Förnybar energiteknik

Förutom miljöskäl så får man i regel låga driftkostnader med förnybar energiteknik.

Som konsument kan man ställa upp en kravbild som rangordnar vikten av bekvämlighet, miljöhänsyn, driftkostnader etc. De som kan tänka sig en praktisk insats och har utrymmen kan biobränsle vara ett bra alternativ.

För de som kan hantera (såga, hugga och torka) och lagra traditionell ved är detta både ett miljövänligt (om det används på rätt sätt) och driftekonomiskt alternativ. Pellets är mer bekvämt, visserligen ett dyrare bränsle men fortfarande ett inhemskt och miljövänligt alternativ.

Toarp i Oxie utanför Malmö är en ekooby som byggdes under tidigt 1990-tal. 38 hus med individuella värmesystem med solvärme, kökspanna och ackumulatortank.

Komplettera med lokaleldstad

Har man ett fungerande värmesystem som man ändå vill komplettera kan en lokaleldstad vara ett bra val. Här finns lätta braskaminer som är enkla och billiga att montera eller kakel- och täljstensugnar och även pelletskaminer som i gynnsamma fall kan klara en stor del av värmebehovet.

Sök efter godkänd eller testad teknik och kontrollera med kommunen om eventuella eldningsrestriktioner. All eldningsutrustning måste godkännas före den tas i bruk, i regel är det ortens skorstensfejarmästare som utför besiktningen.

Flexibla system

Det är svårt att spekulera i framtida energipriser. Flexibla värmesystem är därför önskvärt. Enklaste sättet att skapa flexibilitet är att bygga upp sitt värmesystem kring en ackumulatortank. På så vis kan man enkelt och förhållandevis billigt byta värmekälla och man får samtidigt en möjlighet att kombinera flera energislag.

Lindås är ett bostadsområde utanför Göteborg som är känt och omtalat och också prisbelönt för begreppet hus utan värmesystem.

Kan man bli självförsörjande på värme?

Gör man rätt från början finns det stora möjligheter att minska sitt beroende av köpt energi (både värme och el). Vi har en god teknisk kunskap att bygga effektiva och energisnåla hus med energieffektiv teknik, det gäller att sätta tuffa krav och låta fantasin spela fritt. Ett minskat beroende av köpt energi är också en insats för miljön. Eldar man på rätt sätt och låter solen stå för sommarförsörjningen blir tillskottet av växthusgaser till atmosfären minimal.

Fakta:

1 kg pellets motsvarar ett energinnehåll på 4,8 kWh
1 liter olja innehåller motsvarande 10 kWh
1 kg blandved (med 20% fukthalt) innehåller ca 2,4 kWh
1 m² plan solfångare ger på ett år 400-450 kWh i Sverige
Tunga material menas till exempel betonggolv eller murade inneväggar
Med varma rum menas till exempel vardagsrum eller TV-rum (rum där man är stillasittande)

Information och produktexempel

Råd och Rön
Statens energimyndighet
SP
Konsumentverket
Boverket
Kommunernas energirådgivare

Fotnot
Alla energi- och kostnadsbesparingar måste ses som generella. Förutsättningarna är individuella och energipriserna varierande. Följ alltid leverantörers och myndigheters rekommendationer och tumma aldrig på säkerheten.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar