Rätt bidrag för egen energi

Hösten och vintern och kylan kryper allt närmre. Nu stänger vi ytterdörren och börjar skruva upp värmen och plötsligt bli energi ett högaktuellt ämne. Här får du reda på vilka stöd och bidrag som finns att söka samt när det behövs tillstånd för så kallad egenproducerad energi.


<!– –>Energi ska inte bara ge huset värme och ljus och hålla badvattnet varmt. Den energi vi använder ska också helst vara miljövänlig och gärna så billig som möjligt.

Sverige har som mål att minska energianvändningen i bostäder och lokaler. Hos många människor finns också en önskan om att producera egen energi. Men frågorna är många: Hur mycket kan man spara på denna typ av energi? Vilka bidrag finns att få? Gäller ROT-avdraget? Och behövs bygglov?

Bland det första du kan göra när det gäller att se över energianvändningen i ditt hus är att ta kontakt med den egna kommunens energi- och klimatrådgivare. Vilka energiförbättrande åtgärder du kan söka bidrag för kan variera från kommun till kommun. Några av landets kommuner har nämligen egna system för att dela ut bidrag för till exempel installation av ackumulatortank eller renovering av fönster. Men de flesta bidrag som finns att söka gäller över hela landet. Stöden söker du hos Länsstyrelsen.

Bidrag att söka

Nu finns bidrag för solfångare och solceller att söka. För fastigheter som värms med direktverkande el finns också möjlighet att söka bidrag för att installera ett vattenburet distributionssystem. Utöver detta finns också ROT-avdraget. ROT-avdraget är ett avdrag och inte ett bidrag och ger möjlighet till skattereduktion för arbetskostnader för åtgärder som minskar energianvändningen i huset.

Bidrag för solsceller

Ett bidrag som väckt stort intresse är bidraget för solceller. Enbart Länsstyrelsen i Stockholms län hade 8,5 miljoner kronor att fördela för år 2009, men hade redan under de tre första månaderna fått in ansökningar motsvarande 15-20 miljoner kronor.

Bidraget ges till alla typer av nätanslutna solcellsinstallationer som påbörjas tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011. För privatpersoner och mindre företag kommer stödet att uppgå till 60 procent av investeringskostnaden.

För hela landet tillsattes 50 miljoner kronor om året under 3 år (2009 – 2011). Regeringen har dock föreslagit i budgetpropositionen att ytterligare 50 miljoner ska tillföras.

Fakta om byte från direktverkande elvärme

Den fastighetsägare som byter från direktverkande elvärme till en förnybar energikälla har också bidrag att söka. Man kan få ett så kallat konverteringsbidrag för installation av ett vattenburet system. Observera att stödet endast gäller distributionssystemet.

Stödet ges till småhusägare, flerbostadsägare och ägare av fritidshus som har direktverkande elvärme som konverterar till något av följande: fjärrvärme, berg, sjö eller jordvärmepump, biobränsle med automatisk eldning (vid direktverkande elvärme ges stödet enbart till radiatorsystemet), komplettering med solvärme.

Här gäller det dock att vara snabb, stödet går ut den 31 december i år. Bidrag kan ges för en storlek på 30 procent av arbets- och materialkostnaderna, men med ett maxbelopp på 30 000 kronor. Men om uppvärmningssystemet kompletteras med solvärme kan man även få stöde för detta. stöd Solvärmestödet är beroende av solfångarens energiproduktion och kan högst uppgå till 7 500 kr.

Det är möjligt att kombinera stödet med ROT-avdrag. Du kan ansöka om konverteringsstöd för materialkostnader och ROT-avdrag för arbetskostnader.

Fakta om bidrag till solvärme

Den 1 januari 2009 infördes ett nytt bidrag för solvärme. En villa kan få upp till 7 500 kr i bidrag. När det gäller ansökan och utbetalning ska man vända sig till länsstyrelsen.

För att få stöd ska solfångarna uppfylla vissa kvalitetskrav. De ska uppfylla kraven för P-märkning eller Solar Keymark och det årliga värmeutbytet ska vara beräknat enligt Boverkets föreskrifter. P-märkning kan rekommenderas eftersom dessa solfångarfabrikat är testade. Om du utnyttjar ROT-avdraget för solvärme kan du dock inte få solvärmestöd också.

Rot-avdraget

Reglerna för Rot-avdraget trädde i kraft den 30 juni 2009, men gäller även för arbeten som har utförts och betalats tidigare än så, från och med den 8 december 2008. Avdraget är 50 procent av arbetskostnaden för åtgärden, med en maxgräns på 50 000 kronor per år och person. Om det finns två ägare till bostaden blir bidraget därmed det dubbla, max 100 000 kronor per år. Avdraget får man tillbaka direkt vid köpet av ett arbete. Det är numera hantverkaren som ansvarar för att söka om avdraget.

Avdraget gäller för reparationer, om- och tillbyggnader av småhus och bostadsrätter. Avdraget riktar sig till de som har underhållsansvar för sin bostad.

Läsar mna igenom frågor och svar på regeringens webbplats bör energisparåtgärder kunna räknas som reparation. Som exempel nämner skatteverket bland annat byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Man kan dock inte få avdrag för andra bidragsberättigande åtgärder som till exempel om man installerar solvärme.

Bygglov och tillstånd – när behövs det?

Hur är det egentligen? Måste man ansöka om bygglov för solvärme och hur är det om man vill ha ett eget vindkraftverk på tomten? Bygglov behövs om ändringar har stor påverkan det yttre utseendet. Vissa begränsningar för takmaterial och takvinklar kan gälla i särskilt kulturkänsliga miljöer. Kontakta för säkerhets skull din kommun för att se vad som gäller för just din fastighet.

Och man får faktiskt montera små vindkraftverk, men det är hårt reglerat om var och hur stora. Detta är vad som gäller: Små vindkraftverk med en diameter på högst 2 meter får man uppföra på tomten utan bygglov. Det får dock inte vara högre placerat än avståndet till den närmaste tomtgränsen.

Men vindkraftverket får inte monteras fast på själva huset. Om det ska monteras på taket, eller på en mast/stolpe som sitter på huset måste man söka bygglov. Detta gäller även om vindkraftverket är mindre än 2 meter i diameter och inte sitter för högt.

Tillstånd för bergvärme

För att få installera bergvärme måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas.

Tillstånd för luft/luftvärmepump och solvärme

Det är alltid bäst att kontakta kommunen man bor i för att höra sig för om vad som gäller eftersom det är olika i kommun till kommun. I vissa kommuner förekommer anmälningsplikt för att installera en luft/luftvärmepump. Detta på grund av bullernivån. Likaså krävs tillstånd för att installera solvärme i vissa kommuner.

Här söker du stöd och bidrag

Länsstyrelserna administrerar stöden och bidragen, förutom ROT-avdraget som administreras av Skatteverket. En del kommuner har fått medel från det statliga Klimatinvesteringsprogrammet som de delar ut till kommunens invånare för olika typer av energieffektiviseringsåtgärder.

Genom att kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare får du reda på vad som gäller i just din kommun!

Vill du veta mer:

https://www.energimyndigheten.se

https://www.boverket.se

https://www.skatteverket.se

www.energiradgivningen.se

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar