Stora fixarguiden – fönster och fasad

Sommaren närmar sig med stormsteg och det är dags att börja fundera på ifall något på huset behöver åtgärdas i sommar. Här får du vår stora fixarguide med tips och råd från grund till tak.


Fönster

Fönster är mer utsatta än övriga delar av fasaden. Temperaturskillnader, solljus och fuktpåverkan skapar rörelser i materialet. Eftersom fönster består av flera olika material har de också många fogar som ska hålla tätt. Här går vi igenom hur du renoverar dina gamla fönster samt hur du monterar ett nytt fönster.

När underhållet av fönstren är så eftersatt att färgen och kittet delvis är borta, rutorna kanske har spruckit eller skallrar när fönstren öppnas och stängs, vissa beslag har lossnat och trävirket är grått och har börjat mjukna eller spricka, räcker det inte med ommålning. Då behöver fönstren renoveras. Nästa steg skulle innebära byte av fönstren. Gränsen mellan ommålning och renovering är dock flytande.

Gör en total genomgång

Renovering innebär en total genomgång av alla skavanker på fönstret. Vissa delar, främst karm- och bågunderstycken, kan behöva bytas, kittningen göras om från början, gångjärnen smörjas m.m.

Så här renoverar du dina fönster:

1. Häng av fönsterbågarna från gångjärnen och ta dem till ett bra arbetsbord någonstans inomhus.

2. Ta bort allt fönsterkitt som sitter något så när löst. Är fönstret riktigt illa medfaret kan man behöva ta bort allt kitt och t.o.m glasen.

3. Ta bort all färg och gamla tätningslister på bågen, även i glasfalsen. Skrapa eller använd IR-lampa (infraröd). Använd inte varmluftspistol om glasen sitter kvar, de kan spricka. Färg som sitter mycket hårt får sitta kvar, men skrapa åtminstone rent på bottenstyckena och 20 cm upp på sidostyckena.

4. Skrapa hela karmen. Ta bort gamla tätningslister. Renskrapa och slipa

karmunderstycket och ca 20 cm upp på sidostyckena.

5. Virket ska kännas ordentligt torrt innan målningsarbetet påbörjas.

Virkets fuktkvot kan ev. kontrolleras med fuktmätare. Är den för hög, låt fönsterbågarna torka inomhus.

6. Reparera skadade delar av båge och karm och byt glas vid behov.

7. Kitta med silikonburet kitt.

8. Stryk allt blottat trävirke med grundolja. Allt ändträ ska mättas med olja.

9. Grundstryk allt blottat och grundoljat trä med alkyd- eller linoljegrundfärg eller utspädd linoljefärg.

10. När grundfärgen torkat, häng bågarna på plats i karmen igen och justera beslagen vid behov.

11. Fullfölj målningsprogrammet med linoljefärg resp. fet alkydfärg.

12. Limma eller häfta fast ny tätningslist av EPDM-gummi.

Tips!

Spika ihop en ram som passar i fönsterhålet och häfta fast genomskinlig byggplast i den så slipper du hål i fasaden medan du arbetar med fönstret.

Montera fönster så här

1. Ställ karmen på underlaget och kila under så att karmbottenstycket kommer i våg.

2. Kila karmen runt om och kontrollera med vattenpass att sidostyckena är i lod.

3. Se till att diagonalerna är lika.

4. Häng på bågen och kontrollera att den hänger bra och går att stänga med beslagen.

5a. Spika fast karmen vid kilningspunkterna i sidostyckena…

5b. …eller fäst med reglerbar karmskruv med specialverktyg.

6. Täta, dreva, springan mellan karm och väggstomme med isolermaterial.

7. Tryck in en bottningslist och gör den slutgiltiga tätningen med elastisk fogmassa.

Fasaden

Att måla om fasaden är det klassiska sommarjobbet. Det är ett hästjobb om hela fasaden måste målas, men vilken tillfredsställelse när det är klart! Och sedan behöver du förhoppningsvis inte göra om det på många år. Men det är ju inte förbjudet att anlita proffs heller?

Måla på trä

Om du ska måla om ett tidigare målat hus ska du måla med samma färgtyp som ytan är målad med tidigare. Är det linoljefärg – måla med linoljefärg, är det latexfärg – fortsätt med det osv. Man kan också byta färg och måla en latexfärg på en alkydfärg, men då måste man måla med latex även i fortsättningen. Att måla med alkydfärg på latexfärg är däremot inte bra. Om man vill byta från latexfärg till en annan färgtyp får man helt enkelt renskrapa träet.

Gammal färg som sitter bra kan betraktas som grundstrykning. Det som återstår är då bara slutstrykningen, som ska göras 1-2 gånger; om en strykning inte täcker behövs en strykning till.

Vilken metod du ska använda varierar beroende på vilken typ av färg du använder. Tydliga instruktioner brukar finnas på färgburken, tala annars med din färghandlare, de brukar ofta ha bra tips. Och som vid allt målningsarbete är förarbetet viktigt för hur beständigt slutresultatet ska bli.

Vilken färg ”andas”, och är det viktigt? 

Ibland hör man, även bland fackfolk, att oljefärg är bra för utvändig målning därför att den är öppen och ”andas”, medan ”plastfärg”, dvs. latexfärg, inte är bra av motsatt skäl.

”Plastfärg” har fått dålig klang beroende på att man från början inte kände till hur man skulle använda den. I själva verket är ”plastfärg” flera gånger öppnare än oljefärg. De skador som uppstod berodde i regel på att man inte grundmålat träet med en penetrerande grundfärg innan det målades med ”plastfärgen”.

Det spelar mindre roll om färgen ”andas” eller inte. Vad som spelar roll är dess förmåga att tränga in i virket, penetrera, och täppa igen porerna. Är porerna fyllda av olja eller färg, skyddas virket mot röta. Linolja och andra oljor är penetrerande, och det är därför oljefärg skyddar virket bra. Latexfärg lägger sig som en hinna över träytan utan att tränga in i porerna. Under färgskiktet skapas då ett mikroklimat som är gynnsamt för tillväxt av mögel- och rötsvampar.

Måla om en träfasad

1. Tvätta fasaden med målartvätt och mögelangripna ställen med mögeltvätt.

2. Skrapa bort all löst sittande färg.

3. Grundstryk alla trärena ytor, glöm inte ändträet.

4. Färdigstryk 1-2 gånger, tills färgen täcker.

Måla på puts och betong

Puts kan vara antingen genomfärgad, s.k. ädelputs, eller målad. Båda ytorna går att måla om, men den genomfärgade putsens lyster försvinner då. Traditionellt har man målat puts med väldigt tunna och ”öppna” mineralfärger som förenar sig med putsen: kalkfärg och senare med kalkcementfärg, KC-färg, samt silikatfärg. Det är också dessa som fortfarande används.

Puts är porös och suger gärna åt sig fukt . Fukten måste kunna komma ut för att putsen inte ska frysa sönder. Då är de nämnda mineralfärgerna utmärkta, eftersom de är öppna för fukttransport. Kalk- och KC-färgerna skyddar även putsen från att frätas av sur nederbörd.

Om putsen har skador, bör skälet till dessa utrönas och åtgärdas. Ser putsen däremot bra ut och det inte finns några ihåliga partier, brukar det gå bra att måla om fasaden. Följ noga anvisningarna på färgförpackningen. Kalkfärg finns på burk och i säck, KC-färg på säck.

Kalkfärg och KC-färg

Kalk- och KC-färger ska målas utan avbrott. Skarvar måste komma på naturliga ställen, t.ex. vid en husknut, annars blir överlappningarna synliga. Färgen appliceras ganska flödigt men inte så att den rinner. Använd plafondpensel och stryk i korsande eller i halvrunda rörelser. En del färger kan man också rolla. Rör om i färgen då och då.

Måla inte i starkt solsken, blåst eller under perioder med risk för nattfrost. Är underlaget starkt sugande bör ytan vattnas före och ev. efter strykningarna.

Dagarna efter att fasaden målats ska den eftervattnas lätt.

Måla ny puts

Den traditionella kalkfärgen stryks upp till 5 gånger, och färg byggd på gotlandskalk stryks upp till 7 gånger. Färgen ska torka ordentligt (karbonatisera) efter ett par strykningar innan målningen fortsätter. Moderna kalkfärger innehåller ballastmaterial, utfyllnadsmaterial, som gör att de klarar sig med 2 strykningar.

Behandlingen går till på något olika sätt för de olika färgerna. Följ instruktionerna på förpackningen. Målar du med KC-färg behöver ytan inte förvattnas. Gör i övrigt lika som med kalkfärg, men två strykningar räcker normalt.

Efter målning ska väggen hållas så fuktig att den åtminstone känns kall, annars måste den fuktas igen. Håll den fuktigt i 3 dygn, men börja inte vattna förrän ett dygn efter du målat klart.

Måla om med kalk- eller KC-färg

Laga ev. skador före målning – använd samma bruk som i den befintliga putsen. ”Grundmåla” de lagade partierna med samma färg som fasaden ska målas med, så att de får samma struktur och kulör som övriga väggen.

Före ommålning bör fasaden rengöras med lagom hård borste och sköljas med vatten. Om väggen är hårt smutsad, tvätta med högtryckstvätt och varmt vatten. Fasaden målas sedan som beskrivits ovan.

Du kan få innehållet i din puts kostnadsfritt analyserat, om du skickar in en provbit till någon av de stora putstillverkarna.

Laga putsskada så här

1. Rengör och förvattna lagom mycket.

2. Lägg i lagningsbruk och släta ut med mursleven. När bruket stelnat något, behandla ytan med borste, bräda e.dyl. så att den blir så lik den befintliga som möjligt. Se även s. 64.

3. Måla med lämplig färg.

Måla på plåt och järn

För att stål inte ska rosta måste ytan skyddas genom att den rostskyddsgrundas eller förzinkas, för att sedan målas med önskad kulör. Numera finns även fabriksmålad förzinkad stålplåt samt plastbelagd förzinkad stålplåt. Båda står emot rost mycket bra.

Bra färger för plåt är feta alkydfärger och lösningsmedelsburna akrylatfärger, som också kallas pliolitefärger.Vid ommålning är det viktigt att taket målas med samma färgtyp som tidigare, annars kan färgskikten lossna.

Färgskiktets tjocklek har betydelse för hållbarheten. Normalt ska det räcka att grunda och färdigstryka 1-2 gånger. I utsatta miljöer med surt nedfall rekommenderas två strykningar.

Måla endast vid gynnsam väderlek: torrt, mulet och helst 15-20°C. Sol är inte bra, dels för att plåten kan få så hög temperatur att färgen torkar för snabbt, dels för att färgen lätt kan börja rinna.

Till plåttak finns specialfärger. De kan vara baserade på alkyd eller lösningsmedelsburen akrylat. Följ leverantörens anvisningar.

Rostskyddsfärg

Blymönjefärg är ett exempel på en utmärkt rostskyddsfärg, frånsett att den innehåller bly, som är mindre bra för naturen. Ju tjockare färgskiktet är, desto bättre är rostskyddet. Rostskyddsfärg behöver i sin tur skyddas med en täckfärg baserad på olja eller alkyd.

Måla stålplåt

1. Tvätta ytan med målartvätt. Använd avfettning om det behövs. Skölj noga.

2. Skrapa och borsta bort all löst sittande färg och rost, även eventuell vit beläggning, så kallad vitrost. Slipa om det behövs och damma av noga.

3. Skydda renskrapade ytor med rostskyddsgrundfärg.

4. Stryk 1-2 gånger med alkyd-/akrylatfärg eller speciell färg för plåttak.

Med smidesjärn i trapp- och altanräcken, staket m.m. gör du på samma sätt. Använd alkydfärg.

Materialet i artikeln är hämtat från boken Husets ABC (Ica Förlaget) av Per Hemgren och Henrik Wannfors.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar