ANNONS FRÅN GEOBEAR

Sjunker marken behöver husgrunden stabiliseras – sprickor kan tyda på marksättning

Det finns flera orsaker till att en husgrund sjunker och att huset börjar röra på sig. Marksättning är ett problem som behöver åtgärdas fort och sprickor i fasaden kan vara ett första oroande tecken.


 

När våren kommer smälter snön och då ser vi hela husfasaden och marken omkring huset. När snön smälter blir marken blöt och då kan bärigheten i marken minska och marknivån sjunka som följd. Då talar man om marksättning.

På grund av marksättning kan husgrunden börja röra på sig och det kan leda till att huset utsetts för sättningsproblem. Det vanligaste tecknet på marksättning är sprickor som plötsligt dyker upp på fasaden eller invändigt på väggar och golv. 

 

Viktigt att åtgärda marksättning innan skadorna blir alldeles för omfattande.

 

Sprickor ger signaler

Det är inte alltid lätt att veta vad som orsakat marksättning. Marksättning sker lättare i vissa jordtyper som är känsliga för fukt och då antingen krymper eller sväller. Det kan också bero på vattenläckor från avloppsrör eller stuprör på fasaden som med åren riskerar att spola bort mark.

Det är heller inte lätt att själv avgöra hur allvarlig en spricka är eller varför den ens har uppkommit. Börja med att notera hur det ser ut runt sprickorna, hur tjocka de är och vilken riktning de tagit. Var extra uppmärksam på sprickor som löper diagonalt. Dessa kan tyda på att huset drabbats av sättningsproblem.

Kan ge dyra konsekvenser

Åtgärdas inte marksättning kan sättningsproblemen ge andra mer omfattande konsekvenser. Löst sittande tegel, stora sprickor och dörrar och fönster som inte helt går att stänga försämrar givetvis livskvaliteten. Sättningsproblem kan även göra det svårare att säja huset vid en framtida försäljning och det kan bli dyra ekonomiska påföljder.

Andra konsekvenser kan vara behovet av att byta ut el eller dragna rör i väggar och golv om dessa går sönder på grund av rörelse i huset. Detta kan givetvis också leda till andra problem, så som vattenskador i fastigheten.

En expert kan göra en grundlig inspektion av det drabbade området, till exempel Geobear. Man undersöker då golvens lutning för att härleda källan till sättningen, genomför tester av markförhållandet och tar fram förslag för att åtgärda sättningsproblemet.

Marksättning kan åtgärdas

Med traditionell pålning stabiliseras grunden huset står på. Detta är ett omfattande ingrepp för att marken ska klara av att bära upp huset. Långa pålar slås ner djupt i marken tills de når berg och stärker på så vis husgrunden.

Injektering av geopolymerer är ett alternativ till pålning och ökar markens bärighet på ett betydligt mer störningsfritt sätt. Detta är en teknik som används för grundförstärkning och markstabilisering och lämpar sig väl för att åtgärda sättningsproblem orsakat av marksättning.

Med den här metoden börjar man med att borra ner små hål i marken vid det utsatta området. En lastbil körs fram och man för sedan ner ett rör i de förborrade hålen. I hålen injekteras sedan en massa som ser ut som fogskum. Under markytan expanderar massan och blir lika hård som betong efter bara några minuter. Kraften i expansionen av massan pressar ihop jorden och på så vis lyfts huset tillbaka och marken stabiliseras. Till följd av detta minskas eller stängs sprickor i husets väggar och fasad helt eller delvis. Geopolymerer reagerar inte med något i marken och har ingen skadlig verkan för miljön.

 

Om du är orolig för att du drabbats av sättningsproblem kan du låta en expert göra en sättningsbesiktning och inspektera sprickorna. 

 

 

 

Mest lästa artiklar