Tapetsera bort radonet!

En tapet som tar bort radon - det låter nästan för bra för att vara sant. Men det finns en produkt som minskar radonhalter drastiskt.


En tapet som tar bort radon – det låter nästan för bra för att vara sant. Men det finns en produkt i Sverige som minskar radonhalter med hela 90 procent.

Höga radonhalter i inomhusluften orsakat av radonavgivande byggmaterial, som exempelvis blå lättbetong är ett stort problem i många fastigheter. Blå lättbetong har använts i Sverige sedan 20-talet och man uppskattar att över 300 000 bostäder är byggda med materialet. Att sanera radon innebär ofta stora kostnader – den vanligaste åtgärden är att förbättra ventilationen.

Som en vanlig tapet

Permafoil är 0,3 mm tjock och består av fem lager, två av papper och tre av en speciell plastfolie av polymer. Det är polymerfolien som hindrar radonet att läcka ut.

Antingen målar man direkt på Permafoil, eller så tapetserar man med en vanlig tapet utanpå. Tapeten, som är svenskutvecklad, produceras i Finland. Alla komponenter är miljövänliga och används bland annat inom livsmedelsindustrin.

Sverige först med ny metod

I bostadsområdet Gärdebo i Fritsla har man haft radonhalter långt över gränsvärdena. Hyreshusen är byggda med materialet blå gasbetong och i vissa lägenheter hade radonvärden på flera tusen Bq/m3 uppmätts. Eftersom fastigheterna saknar vindsvåning valde man att inte satsa på ett ventilationssystem utan tittade efter andra, mer kostnadseffektiva, alternativ. Under 1997-1998 sanerade fastighetsägaren, Marks Bostads AB, våningarna med produkten Permafoil – en metod som är helt ny inom radonsaneringsområdet.

En kort tid efter saneringen i Gärdebo gjordes en ny mätning som visade att radonhalterna i vissa fall minskat med hela 90 procent och i alla mätta våningar låg klart under den nivå på 200 Bq/m3 som satts som mål för saneringen! Nu har en ny mätning påbörjats för att kontrollera att den låga radonnivån håller i sig.

Ny mätmetod gav mer exakt svar

Inför saneringen med Permafoil gjordes noggranna mätningar för att ta reda på varifrån radonet kom. Väggarnas strålning mättes med en ny teknik som kallas Emisorb vilket är en liten textilbit av aktivt kol. Textilbiten placeras mot väggen med yttersidan täckt så att enbart radonflödet från väggen absorberas i kolet.

Metoden visar exakt varifrån radonet kommer och ska inte blandas ihop med den mätning som också görs och som visar den genomsnittliga radon som finns i rumsluften. På detta sätt kunde man se vilka väggar i hyreshusen i Gärdebo som behövde saneras med Permafoil. Till skillnad från andra metoder mäter således Emisorb enbart radongasflödet från väggen och är okänslig för strålning i inomhusluften som kan ha andra orsaker, t ex markradon och förändras vid t ex vädring.

– För att kunna nå ett bra resultat med en radonsanering är det viktigt att känna till källorna och vilket inflytande de har på rumsluften, säger Dr. Gunther Just, radonkonsulten som övervakade åtgärderna.

Finns att köpa i Sverige

Förberedelserna är desamma som inför en vanlig tapetsering med undantag att man bör vara extra noggrann med att täta sprickor i väggen. Efter tapetsering med Permafoil tapetseras väggen med en vanlig tapet. Spikhål efter exempelvis tavlor och mindre repor som uppkommer efter Permafoiltapetseringen påverkar inte strålningen i rummet i någon större utsträckning men hål som är större än 4 cm2 bör spacklas och tapetseras över med en bit Permafoil. Permafoil ska lanseras i Sverige och kommer att kosta ungefär som en vanlig tapet, cirka 30 kr/m2.

Vill du ha mer information om Permafoil eller den mätning som kallas Emisorb?
Kontakta:
Permafoil
Kaptensgatan 41
450 34 Fiskebäckskil
tel: 0523-224 88
fax: 0523-228 44

www.permafoil.com

Fakta om radon:

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid varje sönderfall emitteras radioaktiv strålning. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor.

Enligt miljöbalken kan myndigheterna kräva att fastighetsägaren sänker halten under 400 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för befintliga byggnader. Enligt Boverkets Byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3. Radium finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.
 

Källa: Statens strålskyddsinstitut: https://www.ssi.se

Statligt bidrag för radonsanering

Om radonhalten i ditt hus överstiger 400 Bq/m3 kan du få statligt bidrag med maximalt 15 000 kr för att sänka halten. Bidrag söker du hos länsstyrelsens bostadsenhet. Ett nytt förslag har utformats om bland annat förstärkta bidrag för åtgärder mot radon i inomhusluft.

En bostadsmiljöproposition från regeringen innehållande bland annat åtgärder mot radon förväntas således under våren 2002.
Misstänker du att du bor i ett radonhus ska du i första hand vända dig till miljökontoret i din kommun – de kan ge råd om hur du ska gå vidare.

pillustration Arezo Badiei, viivilla.se november 2001

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar