Frågor o svar om sol- och bergvärme

Här svarar energiexperten Lars Andrén på 5 grundläggande frågor om sol- och bergvärme.


1. Vad kostar en komplett installation av bergvärme?
2. Vad kostar det med solvärme?
3. Kan man kombinera sol- och bergvärme?
4. Hur stor solfångare behöver man och kan man lagra solvärme?
5. Vad ska man byta ut oljepannan mot?

Hej! Vi har en gammal oljepanna och undrar vad du anser om bergvärme och vad en komplett installation kostar?

Hej och tack för din fråga om värmepumpar!
Till en början kan man konstatera att det säljs en hel del värmepumpar vilket borgar för stort intresse och framgång för tekniken. De stora försäljningsvolymerna måste också ses som en bekräftelse på att tekniken är bra och inom vissa användningsområden lönsam. När det gäller just bergvärmepumpar ligger dessa i övre spannet vad gäller investeringskostnad och motiveras därför i första hand för fastigheter med relativt hög energi/värmeförbrukning. Är din oljeförburkning över 3m³ per ökar motivet för att välja just en bergvärmepump.

Innan man investerar i en bergvärmepump är det lämpligt att kontakta kommunen för att kontrollera om det är några speciella tillstånd som krävs. På samma sätt bör man kontrollera med sitt försäkringsbolag så att hemförsäkringen täcker (eller kan kompletteras) en installations av en värmepump. Det är också viktigt att du noterar de nya förutsättningarna som blir för värmeavgivningen i pannrummet och skorstenen när man övergår från oljeeldning till en värmepump.

Normala installationer brukar hamna runt 100.000:- (+- 10.000). Aktuella och korrekta priser är säkrast att inhämta från tillverkare/leverantörer, eller ortens lokala rörinstallatör. Du kan också kontakta värmepumpsföretagens branschorganisation SVEP, telefon 08-7627500, www.svepinfo.se för ytterligare information.

Lycka till med dina fortsatta värmepumpsfunderingar!
Lars Andrén

Hej, Är det ekonomiskt att skaffa bergvärme? Vad kostar att installera, ev underhåll samt ev bidrag. Vidare undrar jag över solvärme, vad kostar det, bidrag samt hur mycket energi kan det ge? Räcker solenergi till varmvattnet och kan det bli ekonomi på det?

Hej och tack för din fråga!
Till att börja med är det lite svårt att jämföra en bergvärmepump och solvärme om man inte vet förutsättningarna. Bergvärmepumpen är en ganska kostsam investering. Med borrhål och färdig installation är det inte ovanligt att investeringssumman når upp till/överstiger
100 000:- Naturligtvis beroende på utgångsläget och fabrikatval mm.

Ska man få lönsamhet i en värmepumpsinstallation, speciellt om det gäller en bergvärmepump, bör man ha en ganska stor energiförbrukning (> 25 000 -30 000 kWh/år). De värmepumpar som säljs uppfattar jag som relativt bra. De kräver normalt väldigt lite underhåll och skötsel men naturligtvis måste man förvissa sig om garantivillkor och vilken servicemöjlighet leverantören/installatören har, nu och i framtiden. Det finns försäkringar att teckna, hör med SVEP (Sveriges Värmepumpsförening). Idag finns inga bidrag för den här typen av installationer.

En solvärmeanläggning kan ta delar av varmvattenbehovet och stötta värmeförsörjningen under vår och höst. I bästa fall kan solvärmen bidra med 20-30% av hushållets totala värme- och varmvattenbehov. Solvärmeanläggningen är därför ett komplement till värmesystemet. Under 4 – 6 månader (sommarhalvåret) kan solvärmen stå för merparten av värme- och varmvattenbehovet.

Själva solfångarna kostar runt 2 000:-/m². Man kan i studiecirklar bygga bra solfångare till väsenligt lägre pris. Som motpol till detta finns det så kallade vakuumsolfångare som är betydligt dyrare men har också en mycket bättre verkningsgrad. Ett nyckelfärdigt solvärmesystem med ackumulatortank kostar ca 4 500 – 5 000:-/m² solfångare. Just nu pågår en teknikupphandlingstävling som ska ta fram ett tappvarmvattensystem med en varmvattenberedare på ca 250 – 300 liter med 4 – 5 m² solfångare som ska klara minst 50% av en normalfamiljs varmvattenbehov. Mer information kan du få genom solupphandling.bfr.se.

Idag finns det ett solvärmebidrag som Länsstyrelserna administrerar. Bidraget är prestandarelaterat och ger 2:50 per m² solfångare och producerad kWh. Bidraget är maximerat till 7 500:- för enfamiljshus och 5 000:-/lägenhet för flerbostadshus.

Med soliga hälsningar
Lars Andrén

Kan man kombinera solfångaren och bergvärme och utnyttja överskottsvärmen från den ner till jorden under sommartid. Får man ut högre effekt under vintern och sparar man någon energi på det. Skulle en sådan anläggning bli mycket dyrare än enbart bergvärme. Vi har ackumulatortank som vi eldar mot, men pannan är gammal och måste bytas ut.

Hej och tack för dina frågor!
Att kombinera solvärme och bergvärme är varken tekniskt eller ekonomiskt speciellt enkelt. Båda värmeproducenterna har en hög initial investeringskostnad. Det har dock kommit nya inkopplingsmöjligheter där solvärmen på ett intressant sätt kan utnyttjas tillsammans med en värmepump. I dessa systemlösningar låter man solvärmen arbeta i ett bredare temperaturspann, där solfångarna kan nyttjas från sin maxtemperatur (>80-90ºC) ner till mycket låga temperaturleveranser. På så vis kan solvärmesystemet utnyttjas under längre drifttid, samtidigt som verkningsgraden förbättras. Vad man dock måste se upp med är den totala investeringskostnaden och om temperaturleveranserna ner i marken verkligen kan utnyttjas. Det finns situationer där värmen i marken förflyttas genom undervattenströmmar och liknande, vilket innebär att den värme som solfångarna levererar transporteras bort.

I ditt fall, som redan har en ackumulatortank, kanske andra kombinationsmöjligheter är intressanta att fundera över. Genom att ackumulatortanken kan nyttjas är halva investeringskostnaden redan betald. Detta underlättar naturligtvis möjligheterna att få lönsamhet på just den biten. Genom ackumulatortanken kan du sedan kombinera valfritt energislag med solvärmen. Ur investeringssynpunkt är det billigast att kombinera med el, då det räcker att installera en elpatron i den befintliga ackumulatortanken tillsammans med solvärmen. Nackdelen är att du binder upp dig till elvärme där den framtida prisutvecklingen kan ses som osäker. Är du beredd till en egen arbetsinsats går det ju utmärkt att ansluta pellets tillsammans med solvärmen. Detta ger en låg driftkostnad och är ett bra val ur miljösynpunkt.

Fördelen med en ackumulatortank är att du fritt kan välja energislag och kombinationsmöjligheter, samtidigt som värmesystemets sårbart minskar.

Lars Andrén

Hur många kvm solfångare ska man ha för en familj på fyra pers. Och vad kostar det i gemförelse med el/olja. Kan man lagra solenergi på något vis? Och en mörk höst och vinter får man någon energi från solen överhuvudtaget?

Hej och tack för din fråga om solvärme!
Normalt dimensioneras solvärmen efter tappvarmvattenförbrukningen. Är man en normalfamilj räcker det med 4-6 m² om man bara ska producera tappvarmvatten. I de fall man ansluter solvärmen i så kallade kombisystem kan man utöka solfångarytan, upp till 15 m² solfångare, beroende på användningsområde och volymen på värmelagret (ackumulatortanken). Det gäller alltså att veta vilken förbrukning man har under sommarhalvåret och till vilken typ av värmesystem som solvärmen ska anslutas till. Tar du kontakt med en lokal rörinstallatör eller en leverantör av solfångare kan de säkert bistå med hjälp utifrån dina förutsättningar.

Har man en gammal oljepanna med dålig sommarverkningsgrad (under så kallad låglasttid) kan solvärmen verkligen bli lönsam. Om man investerar i den mest kostnadseffektiva solvärmetekniken kan kostnaden pressas till 50 – 70 öre/kWh. Detta att jämföra med en gammal oljepanna där verkningsgraden kan vara så låg som 50 % under sommarperioden (låglasttid). Betalar man 6 000:-/m³ olja innebär detta att värmekostnaden uppgår till 120 öre/kWh för den producerade värmen. I denna jämförelse blir solvärmen väldigt lönsam!

Solvärmen går inte att lagra. Även om man har en större (>1000 liter) ackumulatortank är det ändå bara fråga om dygnslager. Värmen kan lagras max 3-5 dygn. I framtiden kan man tänka sig att konstruera värmelager som kan lagra vårt enorma överskott av solinstrålning för utnyttjande under vinterhalvåret. Idag finns det ingen kommersiell teknik för detta.

Under vinterperioden (nov-feb) är solinstrålningen väldigt liten i vårt land, speciellt i de norra delarna. Man kan inte räkna med något nämnvärt tillskott under denna period. Detta gör att solvärmen alltid måste kombineras med någon annan värmeproducent.

Med soliga hälsningar
Lars Andrén

Många av oss villa ägare som är behov utav att byta ut olje pannan. Får rådet att installera värmepumpar eller el-panna+solenergi. Vad föreslår du?

Hej och tack för din valfråga!
Det är inte lätt att råda om man ska välja värmepump eller el och sol. Alternativen arbetar med olika förutsättningar och det är nästan de egna värderingarna som får avgöra.

Man kan konstatera att det säljs väldigt många värmepumpar just nu. Dessa försäljningsvolymer är självklart ett kvitto på att tekniken ur många aspekter är bra. Generellt kan man också säga att ju större värmebehov som föreligger desto bättre ekonomi i en värmepump. Det finns självklart mindre värmepumpar som också ger god ekonomi!

Alternativet el och sol tycker jag är minst lika intressant som värmepumpsalternativet. Ska man kombinera elvärme och solfångare bör man utgå ifrån en ackumulatortank (ca 500 liter) som utrustas med elpatroner och på så sätt blir en ackumulatorpanna. Ackumulatortanken gör systemet flexibelt. Elvärmen kan på ett enkelt sätt ersättas med andra alternativ och på så vis blir systemet mindre sårbart, både för prisändringar och haveri.

Det är svårt att ge ett definitivt råd, hör med några leverantörer och jämför de olika alternativens investerings- och driftskostnader (skötsel, servicebehov mm). Kontakta gärna kommunens energirådgivare för opartiska råd.

Av Lars Andrén, Elisabet Broomé

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar