P-märkt pelletsutrustning – säker uppvärmning!

Att köpa P-märkta pelletskaminer minimerar riskerna vid eldning. Här förklarar SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut varför det lönar sig att köpa P-märkt.


I en artikel, publicerad på viivilla.se i januari 2005, uttrycker Håkan Sten, Räddningsverket en oro för att den ökade pelletseldningen kan medföra flera villabränder. Han säger också att någon sådan ökning inte går att utläsa i verkets egen statistik, men att försäkringsbolagen ser en ökning i tillbuden. Detta tillbakavisas av Kjell Andersson, Pelletsindustrins Riksförbund, som kontrollerat med flera stora försäkringsbolag.

De flesta pelletsbrännare och pelletskaminer på marknaden är P-märkta av SP – Sveriges provnings- och Forskningsinstitut. Det innebär att produkterna uppfyller höga krav på säkerhet, effektivitet och miljöegenskaper. Bl.a. krävs tre oberoende säkerhetssystem för att hindra att bakbrand uppstår. Minst ett av dessa skall fungera oberoende av om ström finns eller ej. Det krävs också att förbränningen inte kan startas om något säkerhetssystem löst ut utan att orsaken undersökts och detta återställts.

P-märkningen är en grundbult i utvecklingen av pelletseldningen i Sverige. Håkan Sten lyfter också fram P-märkningen som en riskminimerare. Ingenting är dock så bra att det inte kan bli bättre, och systemet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. SP har bl.a. genomfört en fältstudie av erfarenheter och eventuella risker vid pelletseldning. Slutsatsen var att tillbuden var relativt få och att de oftast orsakades av eftersatt underhåll och/eller tveksamma installationer. I ett annat projekt har olika säkerhetssystems funktion på laboratorium undersökts vid ett antal simulerade felfall. Systemen fungerade genomgående bra, men försöken kunde också identifiera viktiga faktorer för funktionen.

P-märkningen innebär också krav på effektivitet och användarvänlighet. Utsläppen är klart lägre än vad myndigheterna kräver. I systemet ingår också kvalitetssäkring av tillverkningen och uppföljning vid regelbundna kontroller. Inte minst viktigt är att installations- och skötselanvisningar ska godkännas före P-märkningen.

En bra pelletseldning innebär dock att hela kedjan tillverkare – installatör – bränsleleverantör – användare måste fungera. Kvalitetssystem både för installatörer och för bränslet är på väg och kommer att komplettera produktmärkningen till fördel för alla.

Just nu är generation nummer tre av P-märkningsreglerna för pelletsbrännare ute på remiss. Erfarenheter från tillverkare, myndigheter, försäkringsbolag och andra intressenter liksom från SP: s egna projekt tas därmed tillvara i de krav som ställs. P-märkningen är den bästa garantin för en säker pelletseldning. Köp P-märkt, det lönar sig!

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar